Εργαστήριο «Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης»

Το εργαστήριο «Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης», ιδρύθηκε το 2015, για να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του και να συνεισφέρει σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στα θέματα δραστηριότητας του με υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Διευθυντής του έχει οριστεί ο Αν. Καθηγητής κ. Πέτρος Λιάκουρας. Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Aντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η έρευνα, η μελέτη, η παραγωγή και επεξεργασία προτύπων Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης, που θα άπτεται των επιστημονικών πυλώνων που συγκροτούν το Τμήμα ΔΕΣ με αντίκτυπο και αποτέλεσμα στην συνεισφορά στην δημόσια και ιδιωτική διοίκηση, καθώς και στη μελέτη και εξυπηρέτηση της διεθνούς και ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας, αλλά και της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο θα συμβάλει: α) στη βελτιώση της διδασκαλίας των υπαρχόντων μαθημάτων και στη σταδιακή εισαγωγή νέων σχετικών μαθημάτων στο Τμήμα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το επίπεδο της διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, β) στην υποστήριξη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών κατά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών τους, γ) στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου και του Τμήματος, δ) στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιείται, ε) στην ανάλυση και απογραφή πορισμάτων εκ των σημαντικών διεθνών γεγονότων διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης και την αναγωγή τους σε προσεγγίσεις και προηγούμενα επιτυχημένων προτύπων, στ) στη διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ.

Οι δράσεις του Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης έχουν προχωρήσει σημαντικά μέσα στο έτος 2015. Έχει συνταχθεί και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ο κατάλογος Συνεδρίων, Σεμιναρίων Κατάρτισης και λοιπών Εκδηλώσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, έχει προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας ιστοσελίδας, μέσω της οποίας θα γίνεται η διάχυση της παρεχόμενης γνώσης και πληροφόρησης για όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και τις σχετικές δραστηριότητες. Ως προς την ερευνητική συνεργασία των μελών του Εργαστηρίου και του Τμήματος με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με άλλους επιστημονικούς φορείς για κοινά προγράμματα και έχει συσταθεί ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών και πελατών. Τέλος, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκπόνηση ερευνητικών και επιστημονικών έργων και μελετών από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς ερευνητές και έχουν προωθηθεί διαδικασίες για την ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη διασύνδεση με επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού και την ανταλλαγή ή τις συνεργασίες για την ανάπτυξη του κλάδου των Διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης.

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.