Περιεχόμενα Μαθημάτων 2016-17

 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστορία

  Κωδικός:

  ΕΣΙΣΤ35 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες:

  Aristotle Tziampiris - Professor

  Ilias Papagiannopoulos - Assistant Professor

  Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία από το 1500 έως σήμερα. Οι διαλέξεις καλύπτουν τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Η Έννοια της Ευρώπης.
  • Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Μετά τον Μεσαίωνα.
  • Πόλεμος και Ευρωπαϊκή Ιστορία.
  • Η Άνοδος της Ευρώπης (Το "Ευρωπαϊκό Θαύμα").
  • Θρησκεία και Διπλωματία την Εποχή του Ρισελιέ.
  • Η Γαλλική Επανάσταση
  • Η Άνοδος του Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην Εξουσία.
  • Το Συνέδριο της Βιέννης
  • Οι Επαναστάσεις του 1848.
  • Ο Μπίσμαρκ, η Ενοποίηση της Γερμανίας και το Συνέδριο του Βερολίνου.
  • Η Οκτωβριανή Επανάσταση.
  • Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
  • Η Ευρώπη του Μεσοπολέμου και η Άνοδος του Φασισμού και του
  • Ναζισμού.
  • Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 
  • Το Ολοκαύτωμα.
  • Η Περίπτωση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. (19ος αιώνας εως σήμερα).
  • Η Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και το Μέλλον της Ευρώπης. 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική

  Κωδικός:

   ΕΣΟΙΚ38-2

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες:

  A. Kotios - Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES167/

  Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή οι βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης, ο τρόπος προσέγγισής τους και οι μέθοδοι ανάλυσής τους. Ειδικότερα αναλύονται οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και ο τρόπος προσέγγισης της επικρατούσας σήμερα οικονομικής θεωρίας τόσο στο μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό επίπεδο. 

  Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες:

  1. Η οικονομική επιστήμη, θεωρίες και υποδείγματα
  2. Οικονομικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη
  3. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος ευκαιρίας
  4. Ζήτηση και προσφορά
  5. Ελαστικότητα
  6. Επιλογές καταναλωτή και ζήτηση
  7. Κόστος και οι αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων
  8. Μορφές Αγοράς
  9. Οικονομικά της ευημερίας
  10. Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία και τα μακροοικονομικά μεγέθη
  11. Η πραγματική οικονομία στη μακροχρόνια περίοδο
  12. Τιμές και χρήμα στη μακροχρόνια περίοδο
  13. Οικονομική μεγέθυνση και οικονομικοί κύκλοι
  14. Μακροοικονομική πολιτική
 • Διεθνείς Θεσμοί και Οργανισμοί

  Κωδικός:

   ΕΣΔΙΚ57

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  P. Liakouras - Associate Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES114/

  Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη:  Το πρώτο σκέλος (Π. Λιάκουρας) αφορά στους Διεθνείς θεσμούς.   Το δεύτερο σκέλος (Φ. Ασδεράκη) αφορά στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση κι εμπέδωση με τους θεσμούς της διεθνούς και ευρωπαϊκής οργάνωσης, ειδικότερα μέσα από την εξέταση των αρχών, σκοπών και οργάνων που υπογραμμίζουν τη θεσμική υπόσταση και λειτουργία των επιμέρους διεθνών κι ευρωπαϊκών οργανισμών.  

  Α. Στο πρώτο σκέλος καλύπτεται η ακόλουθη ύλη του μαθήματος: Ειδικότερα εξετάζεται το σύστημα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως: Α. Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση και στους διεθνείς οργανισμούς, Β. Το Σύστημα του ΟΗΕ, Γ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, Δ. Το Βόρειο- Ατλαντικό Σύμφωνο και Ε. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων : Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση: Ιστορική επισκόπηση, Εισαγωγή στη διεθνή οργάνωση: Χαρακτηριστικά των διεθνών οργανισμών, Η διεθνής νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών, Το σύστημα του ΟΗΕ: Ιστορική εξέταση. Ίδρυση, σκοποί, αρχές, Το σύστημα του ΟΗΕ: τα μέλη: απόκτηση ιδιότητας, υποχρεώσεις, αποχώρηση, Το σύστημα του ΟΗΕ: Τα όργανα του ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, Το σύστημα του ΟΗΕ: τα όργανα του ΟΗΕ: Το Διεθνές Δικαστήριο, η Γραμματεία, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο Το Συμβούλιο της Ευρώπης: ίδρυση, σκοποί, αρχές, μέλη : απόκτηση και απώλεια ιδιότητας μέλους, τα όργανα, Το Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο διεθνής δικαστικός μηχανισμός προστασίας Το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ): ίδρυση, σκοποί, αρχές, το αμυντικό δόγμα και η μετεξέλιξή του, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά όργανα της συμμαχίας, οι ζώνες ευθύνης και η οργάνωση της συμμαχικής διοίκησης, Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ): ιστορικό, εξέλιξη από την τελική πράξη του Ελσίνκι του 1975, στη ΔΑΣΕ και στον ΟΑΣΕ, σκοποί, αρχές, μέλη, τομείς δράσης, η ανθρώπινη διάσταση, ο ύπατος αρμοστής για τις μειονότητες, η πρόληψη συγκρούσεων, Σύνοψη και επιλογή θεμάτων σχετικά με τους εξετασθέντες διεθνείς οργανισμούς 

  Β. Στο μέρος που αφορά τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, κύριος στόχος είναι η εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με το θεσμικό σύστημα της Ε.Ε. και τις αρμοδιότητες των κυριότερων θεσμικών οργάνων καθώς και τις αλλαγές που έφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας και η κατανόηση του τρόπου λήψης αποφάσεων. Κατ’ αρχήν γίνεται μια εισαγωγή για το ρόλο των θεσμών στο διεθνές σύστημα και σ΄ επιμέρους ‘τάξεις’ και αναφορά στη συζήτηση για το ρόλο των θεσμών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση(Grieco, 1988, Mearsheimer, 1994, Keohane, 1984, Keohane and Martin, 1995, Martin & Simmons, 1998, March and Olsen, 1998). Κατόπιν, εξετάζεται η εξελικτική πορεία διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος από τις ιδρυτικές συνθήκες έως σήμερα, η διάκριση μεταξύ διακυβερνητικών και υπερεθνικών οργάνων καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Η έμφαση δίνεται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναλύεται επίσης ο ρόλος των επικουρικών οργάνων, όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών. 

  Α. Αποτελεί εισαγωγικό μάθημα για την κατανόηση των μαθημάτων που αφορούν στο διεθνές δίκαιο. 

  Β. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα για μια σειρά μαθημάτων που έχουν σχέση με τη μελέτη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη:Συγκριτική Πολιτική

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ17-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  M. Simiti - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/EBI111/

  Με το συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται η εξοικείωση του φοιτητή με κεντρικές έννοιες και τομείς της Πολιτικής Επιστήμης.

  Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι όροι πολιτική, λαός (π.χ. ποιος είναι ο λαός, μέχρι που πρέπει να εκτείνεται η εξουσία του λαού) και εξουσία (π.χ. ποιες είναι οι πηγές της εξουσίας, πότε είναι νομιμοποιημένη η εξουσία). Εν συνεχεία αναλύονται τα κεντρικά χαρακτηριστικά της άμεσης και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ακολουθεί η ανάλυση της εκλογικής διαδικασίας (π.χ. εκλογική συμμετοχή, εκλογικά συστήματα) και της πολιτικής συμμετοχής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κρίση των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών (π.χ. εκλογική αποχή, κυμαινόμενη ψήφος, πολιτικός αποκλεισμός). Εν συνεχεία αναλύονται τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες συμφερόντων, ως κεντρικοί πολιτικοί θεσμοί της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξης των πολιτικών κομμάτων, οι τύποι των κομματικών δομών, οι πολιτικές λειτουργίες των κομμάτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά των κομματικών συστημάτων. Αναλύονται επίσης τα χαρακτηριστικά και οι μεταβολές του ελληνικού κομματικού συστήματος, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Ακολουθεί η ενότητα για τις ομάδες συμφερόντων, όπου αναλύονται οι δίοδοι πρόσβασης των ομάδων συμφερόντων, τα σιδηρά τρίγωνα, οι προϋποθέσεις επιρροής των ομάδων συμφερόντων και τέλος το μοντέλο του πλουραλισμού και του κορπορατισμού.

  Το μάθημα, παρέχοντας τις απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις, σε σχέση με την λειτουργία των πολιτικών συστημάτων, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. 

 • Ποσοτικές Μέθοδοι (Στατιστική και Προσομοίωση)

  Κωδικός:

  ΕΣΣΤΑ02 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  I. Paravantis - Associate Professor

  A. Dagoumas - Assistant Professor

  Περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Πληθυσμός και δείγμα. Μελέτες παρατήρησης και πειράματα. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Συστηματικό σφάλμα. Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Μεταβλητές και παρατηρήσεις. Μονοδιάστατα και δισδιάστατα στατιστικά γραφήματα. Μέτρα θέσεως και διασποράς. Βασικές έννοιες πιθανοτήτων. Κανονική κατανομή (z) και εμπειρικός κανόνας, κατανομή του σπουδαστή (t), κατανομή χ² και κατανομή F. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Δειγματοληπτικό σφάλμα και δειγματοληπτική κατανομή. Διαγράμματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων μέσης τιμής και ποσοστού ενός ή δυο δειγμάτων με γνωστή ή μη τυπική απόκλιση πληθυσμού. Έλεγχος προσαρμογής χ². Πίνακες ενδεχομένων και έλεγχος ανεξαρτησίας χ². Ανάλυση Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (one-way ANOVA). Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Χρήση στατιστικών πακέτων για την ανάλυση δεδομένων κοινωνικών επιστημών. Βασικές μέθοδοι προσομοίωσης στις κοινωνικές επιστήμες. Χρήση πακέτου προσομοίωσης πολύπλοκων συστημάτων Netlogo.

 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Θεσμική, Πολιτική και Οικονομική Συγκρότηση της Ε.Ε.

  Κωδικός:

  ΕΣΔΙΚ55-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  M. Mendrinou - Professor

  Σκοπός - Περιγραφή:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η συνεκτική παρουσίαση της θεσμικής, πολιτικής και οικονομικής συγκρότησης της ΕΕ μέσα από την εξέταση των κύριων διαστάσεων και παραμέτρων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της ΕΕ, την δυναμική εξέλιξής της από την ίδρυση της πρώτης Ευρωπαϊκή Κοινότητας μέχρι σήμερα και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Επιχειρεί με συστηματικό τρόπο τόσο συνθετικά όσο και αναλυτικά να παρουσιάσει τα όργανα, τις διαδικασίες και τους δρώντες (σε υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο) που διαρθρώνουν το θεσμικό πλαίσιο και υποστηρίζουν την λειτουργία του ιδιότυπου (sui generis) πολιτικού συστήματος που έχει διαμορφωθεί στην ΕΕ. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το πολιτικό σύστημα της ΕΕ, με την εξέλιξης του φαινομένου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών συγκρότησης και της υλοποίησης των πολιτικών, με τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και με τη συνάφεια μεταξύ θεσμικής ανάπτυξης στην ΕΕ και ανάπτυξης των κύριων Ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως και μεταξύ πολιτικοθεσμικών εξελίξεων και οικονομίας.

  Κύριες Θεματικές Ενότητες:

  • v Εισαγωγικά
  • v Οι αφετηρίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέχρι σήμερα
  • v Η εξέλιξη της θεσμικής συγκρότησης της ΕΕ – Από την ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αναθεωρήσεις και θεσμικές εξελίξεις.
  • v Το πολιτικό σύστημα της ΕΕ – όργανα, διαδικασίες, δρώντες, λειτουργία
  • v Πρότυπα διακυβέρνησης στην ΕΕ
  • v Κύριες Ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομία
  • v Συμπερασματικά: Ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και θεσμικής συγκρότησης στην ΕΕ

   

   

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις

  Κωδικός:

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Platias - Professor

    I. Konstantopoulos - Assistant Professor

  Βασικός σκοπός του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις Διεθνείς Σχέσεις ως ακαδημαϊκό και επιστημονικό κλάδο. Επιπρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του βασικού προβληματισμού πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ο θεωρητικός προβληματισμός.

  Τα μαθήματα θα συνδέσουν κεντρικά ζητήματα της πολιτικής σκέψης με τα τρία επίπεδα ανάλυσης της διεθνούς πολιτικής: Τον Άνθρωπο, το Κράτος και το Διεθνές Σύστημα. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των δυναμικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των τριών επιπέδων και του τρόπου που συγκροτείται το διεθνές σύστημα θεσμικά και πολιτικά. Σκοπός είναι –πριν ακριβώς οι φοιτητές εισαχθούν με πιο συστηματικό τρόπο στον θεωρητικό προβληματισμό, την μελέτη περιπτώσεων, την μελέτη χωρών και περιφερειών, και άλλων ζητημάτων διεθνούς πολιτικής– να κατανοήσουν βαθειά και πλατιά τα κύρια προβλήματα των διεθνών σχέσεων, τις αμφίπλευρες ερμηνείες για την ειρήνη και τον πόλεμο στην διεθνή πολιτική και τις παθογένειες που προκαλούν τα αίτια πολέμου ή τις προϋποθέσεις σταθερότητας και ειρήνης. Χαρακτηριστικά, αναρίθμητες και συχνά συγκρουόμενες ερμηνείες αναλύουν τα αίτια πολέμου σε αναφορά με την φύση του ανθρώπου, άλλοι σε αναφορά με την μια ή την άλλη εσωτερική καθεστωτική δομή των κρατών και άλλοι σε αναφορά με την δομή και την φυσιογνωμία του διεθνούς συστήματος. Χωρίς να εισέλθουμε σε συστηματική θεωρητική συζήτηση που θα αφεθεί για τα επόμενα εξάμηνα, η διδασκαλία θα εμβαθύνει σε ζητήματα όπως η θέση, ο ρόλος και οι λειτουργίες των διεθνών και κρατικών θεσμών, ο ρόλος της ισχύος, ο ρόλος, ο ρόλος της οικονομίας και οι ποικίλες αποχρώσεις θεωρήσεων για την ηθική και την δικαιοσύνη στα τρία επίπεδα ανάλυσης της διεθνούς πολιτικής. Όπως γίνεται αντιληπτό το «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» επιχειρεί να προσφέρει στους νεοεισερχόμενους φοιτητές τον θεμελιώδη προβληματισμό που θα αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσουν τις σπουδές τους στην συνέχεια. Τα μαθήματα θα είναι σεμιναριακού χαρακτήρα, θα προβάλλονται διαφάνειες, θα τίθενται ερωτήματα που θα επιχειρείται να απαντηθούν σε συνεργασία με τους φοιτητές και θα γίνεται πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών. Καλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται στα σεμινάρια, να μελετούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου και να συμμετέχουν με σχόλια και ερωτήματα. 

   

 • Διεθνές Δίκαιο

  Κωδικός:

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  P. Liakouras - Associate Professor

  Σκοπός του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος των πηγών του διεθνούς δικαίου καθώς και της σχέσης του με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους. Το διεθνές δίκαιο είναι πυλώνας του διεθνούς συστήματος και των διεθνών σχέσεων είναι δε η έκφραση της βούλησης των κρατών να δημιουργήσουν μια ελάχιστη διεθνή έννομη τάξη. Το διεθνές δίκαιο εκτός των πηγών ορίζει και τις αρμοδιότητες των κρατών που αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος «Διεθνές Δίκαιο ΙΙ» και του μαθήματος «Δίκαιο της Θάλασσας» μαθήματα που ακολουθούν.

  Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:

  Περί Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Κοινότητας, Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου, Σχέσεις Διεθνούς Δικαίου και Εσωτερικού Δικαίου, η Διαμόρφωση του διεθνούς Δικαίου, Οι Πηγές του διεθνούς Δικαίου, Το Διεθνές Έθιμο, Οι Διεθνείς Συνθήκες (η Σύμβαση της Βιέννης 1969 για το Δίκαιο των Συνθηκών, η συνομολόγηση των συνθηκών, προϋποθέσεις σύναψης, τύπος συνθηκών, συμφωνίες απλοποιημένης μορφής, ένταξη των συνθηκών στην ελληνική έννομη τάξη, επιφυλάξεις, ισχύς και τήρηση των συνθηκών, συνθήκες και τρίτα κράτη, ερμηνεία συνθηκών, λήξη ή αναστολή ισχύος συνθηκών, μεταβολή των περιστάσεων, αναθεώρηση συνθηκών, ακυρότητα συνθηκών – σχετική και απόλυτη, λόγοι ακυρότητας συνθηκών), το ζήτημα των κανόνων αναγκαστικού δικαίου, οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, οι επικουρικές πηγές, οι αρχές των «πολιτισμένων» εθνών, οι πράξεις των διεθνών οργανισμών, επιείκεια – ευθυδικία – δικαιοσύνη και λύσεις ex aequo et bono, η νομολογία και τα γραπτά των διεθνολόγων, άλλες μονομερείς πράξεις κρατών.

  Υπάρχει ευκρινής ο διαχωρισμός του από το αρθρωτό μάθημα του Α΄ εξαμήνου «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί» όπου διδάσκονται οι διεθνείς οργανισμοί που αποτελούν τμήμα του γενικού διεθνούς δικαίου.

 • Οικονομική Πολιτική

  Κωδικός:

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Kotios - Professor

  Ch. Hadjiemmanuil - Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES116/

  Το μάθημα εστιάζει στη θεωρία και πρακτική εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής σ’ ένα μικτό οικονομικό σύστημα. Βασικός του στόχος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης των φοιτητών και να τους εξοικειώσει με τους θεσμούς και τις μεθόδους της σύγχρονης οικονομικής πολιτικής, ώστε να διευκολυνθούν στις περαιτέρω σπουδές τους στο τμήμα, αλλά και να τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν τα τρέχοντα εθνικά και διεθνή οικονομικά ζητήματα και προκλήσεις. Το μάθημα περιλαμβάνει τη θεωρητική και θεσμική συγκρότηση της οικονομικής πολιτικής, την πολιτική οικονομία αυτής, τη δημοσιονομική θεωρία και πολιτική, τα ελλείμματα και το χρέος του δημοσίου, τη νομισματική θεωρία και πολιτική, την εξωτερική οικονομική πολιτική, τη θεωρία και πολιτική της απασχόλησης και του πληθωρισμού, τη θεωρία και πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και σύγχρονα οικονομικοπολιτικά ζητήματα

 • Θεσμοί & Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Κωδικός:

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  N. Farantouris - Associate Professor

  F. Asderaki - Assistant Professor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Εννοιολογικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις

  Κωδικός:

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  F. Asderaki - Assistant Professor

  Το περιεχόμενο του μαθήματος κινείται γύρω από τρεις θεματικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη διαδρομή του φαινομένου της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, μέσα από τα ιστορικά γεγονότα και την απόπειρα εγκαθίδρυσης της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων. Εξετάζεται, ο ρόλος των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, το ψυχροπολεμικό περιβάλλον και η επίδρασή του στις στρατηγικές επιλογές των ευρωπαϊκών κρατών να σχηματίσουν μια οικονομική και ενδεχομένως μια πολιτική κοινότητα. Ακολουθείται η ιστορική πορεία δημιουργίας της Ε.Ε από τις ιδρυτικές Συνθήκες (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) έως τη Συνθήκη της Λισσαβόνας με ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικά γεγονότα (Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή πολιτική του De Gaulle, », η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασίας, κρίσεις 1973, 1979, περίοδος «ευρωσκεπτικισμού, ΕΕΠ, Μάαστριχτ, ΟΝΕ, Άμστερνταμ, Νίκαια, αποτυχία Ευρωσυντάγματος, Λισσαβόνα, πολιτικη της διευρυνσης). Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάπτυξη και εξέλιξη των θεωρητικών συζητήσεων σχετικά με το φαινόμενο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα φεντεραλιστικά οράματα (CoudenhoveKallergi, Briad, De Rougemont, Spinelli) και οι θεωρητικές προσεγγίσεις του ομοσπονδισμού (Pinder, Burgess), η θεωρία του λειτουργισμού, όπως εκφράστηκε από τον David Mitrany, ο νεολειτουργισμός και η αναθεώρησή του (Ernst Haas, Lindberg, Puchala, Scheingold, Sandholtz, Zysman StoneSweet), οι θεάσεις του διακυβερνητισμού (Hoffmann, Milward, Moravcsik) και τα εργαλεία ανάλυσης της θεωρία των διεθνών καθεστώτων (Krasner et. al.). Ο τρίτος θεματικός άξονας στρέφεται γύρω από βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τις θεωρητικές σχολές και τη συζήτηση για την εγκαθίδρυση μια κοινότητας-κοινωνίας ή μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών μελών (Gemeinschaft ή Gesellschaft), όροι όπως τέθηκαν από τον Ferdinand Tönnies) και την επίδραση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην κρατική κυριαρχία, τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος.

 • Εισαγωγή στη Διεθνή Οικονομική

  Κωδικός:

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Kotios - Professor

  S. Roukanas - Assistant Professor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων

  Κωδικός:

  ΕΣΔΙΚ40-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  D. Tsirigotis - Assistant Professor 

               F. Asderaki - Assistant Professor

  Το μάθημα αυτό προσφέρεται στους φοιτητές παράλληλα με τα υπόλοιπα μαθήματα που περιστρέφονται γύρω από θεσμικά, οικονομικά και ιστορικά μαθήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ανάλυση θα αφορά πρωτίστως τα ευρωστρατηγικά ζητήματα και τις συναρτήσεις τους με το ευρωατλαντικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει τέσσερις βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα εξελιχθεί το μάθημα. Πρώτον, την ιστορικοστρατηγική συγκρότηση μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη και στον κόσμο και τον τρόπο που επηρεάστηκε η διπλωματία και η στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, δηλαδή της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας. Δεύτερον, την συγκρότηση, την δομή και την εξέλιξη των στρατηγικών των τριών αυτών δυνάμεων. Τέταρτον, τον τρόπο που αυτές οι στρατηγικές επηρέασαν την δημιουργία, την ανάπτυξη, την διαμόρφωση και την θεσμικοπολιτική συγκρότηση της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί ο κεντρικός ρόλος των τριών δυνάμεων σε όλους τους μεταπολεμικούς σταθμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα αίτια των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών της ΕΕ ανάλογα και αντίστοιχα με τις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης. Τέταρτον, τόσο σε αναφορά με την μεταψυχροπολεμική εποχή όσο και τον Ψυχρό Πόλεμο, η ανάλυση συνδέει τις εξελίξεις με τέσσερα κεντρικά ζητήματα που επηρέασαν την ευρωστρατηγική δομή: α) τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, β) το «γερμανικό ζήτημα», γ) τις ρευστές στρατηγικές σχέσεις στο τρίγωνο Γαλλία-Βρετανία-Γερμανία και δ) την δημιουργία της ΟΝΕ, καθώς και όλα τα συμπαρομαρτούντα στρατηγικά και κύρια οικονομικά ζητήματα που αφορούν την οικονομική ενοποίηση. Ενόψει εξελίξεων μετά το 2008 η ανάλυση αυτή καθίσταται κάτι περισσότερο από καίρια, καθότι προσφέρει θεωρητική και περιπτωσιολογική περιγραφή και ερμηνεία των κύριων αιτίων της κρίσης και των κύριων ζητημάτων που τίθενται στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή στο κατώφλι του 21ου αιώνα και που αφορούν ζωτικά το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν επιμελώς τα κείμενα που τους προτείνουμε, να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας και να συμμετέχουν με σχόλια και ερωτήματα. Η μελέτη κατά την διάρκεια του εξαμήνου είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Το σύγγραμμα που προτάθηκε είναι το Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Πέραν αυτών θα εξεταστεί ποια άλλα συναφή κείμενα διαθέτουν οι φοιτητές για να γίνουν εκλεκτικές αναφορές. Ο τελικός γραπτός έλεγχος γνώσεων θα στηριχθεί στην διδασκαλία, σε αυτά που θα ειπωθούν στις συναντήσεις μας και σε συναφή δοκίμια ή άρθρα στα οποία θα αναφερθούμε κατά την διάρκεια του έτους.

 • Μέθοδοι Λήψεως Αποφάσεων

  Κωδικός:

  ΕΣΜΑΘ73-2 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  J. Paravantis - Associate Professor

  A. Dagoumas - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES104/

  Οικονομετρικές μέθοδοι και πρόβλεψη. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση διαστρωματικών δεδομένων και χρονοσειρών. Πρόβλεψη με μοντέλα βασισμένα σε αθεωρητικές μεθόδους: αυτοπαλινδρόμηση, ARIMA, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

  Βασικές ιδέες και μέθοδοι ψυχομετρίας και πολυμεταβλητής στατιστικής: ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση παραγόντων, ανάλυση συστάδων, κανονικοποιημένη συσχέτιση. Βελτιστοποίηση με μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας. Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού). Προβλήματα μεταφοράς, διαμεταφοράς και ανάθεσης. Βασικά διαγράμματα ελέγχου. Χρήση οικονομετρικού πακέτου Gretl για ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών. Χρήση λογισμικού σελίδας NEOS (NEOS server) για βελτιστοποίηση. 

   

   

 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ82 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  S. Roukanas - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES120/

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που πραγματώνονται στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μελετώνται οι τέσσερις διαστάσεις του πεδίου μελέτης της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας που είναι το κράτος, η αγορά το εγχώριο και το διεθνές περιβάλλον. Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων σχετίζεται άμεσα με τη θεωρητική προσέγγιση που υιοθέτει ο κάθε μελετητής για την κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των τεσσάρων διαστάσεων της διεθνούς πολιτικής οικονομίας επιχειρείται σε διάφορα θεματικά πεδία της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας όπως είναι οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις, οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις, οι σχέσεις των χωρών του Νότου και του Βορρά, το ζήτημα του υψηλού εξωτερικού χρέους για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και η παγκόσμια παραγωγή και οι επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης που πρωτοεκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2007. 

 • Τυπολογία Πολιτικών Συστημάτων

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ83 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  M. Mendrinou - Associate Professor

  M. Simiti - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/EBI103/

  Στο μάθημα εξετάζονται αρχικά τα χαρακτηριστικά των πολιτικών συστημάτων στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης με βάση κυρίως τις θεσμικές διαφορές τους (π.χ. ομοσπονδιακά και ενιαία συστήματα, πολιτικά συστήματα με ένα ή δύο νομοθετικά σώματα, συστήματα με κωδικοποιημένα ή μη κωδικοποιημένα Συντάγματα). Στη συνέχεια αναλύονται πολιτικά συστήματα, τα οποία δεν εντάσσονται στην προηγούμενη κατηγορία όπως οι Νέες Δημοκρατίες, τα καθεστώτα στην Ανατολική Ασία, τα ισλαμικά καθεστώτα και τα στρατιωτικά καθεστώτα. Για την καλύτερη κατανόηση των συστημάτων αυτών η ανάλυση δεν περιορίζεται στους πολιτικούς παράγοντες αλλά επεκτείνεται και στους οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. 

   

   

 • Διεθνές Σύστημα και Διεθνής Διακυβέρνηση

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ81-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A.Liaropoulos - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES181/

  Κατά την διάρκεια του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου των σπουδών οι φοιτητές διδάχθηκαν εισαγωγικές γνώσεις για τα τρία επίπεδα της διεθνούς πολιτικής και τις θεωρίες διεθνών σχέσεων. Το μάθημα «Διεθνές σύστημα και διεθνής διακυβέρνηση» επιχειρεί να προχωρήσει μερικά ακόμη βήματα για να φωτίσει τον τρόπο που το διεθνές σύστημα δομείται, ιεραρχείται και συγκροτείται κανονιστικά. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όχι μόνο αναφορά στις στοιχειώδεις θεσμικές και νομικές δομές του διεθνούς συστήματος αλλά επιπλέον εμβάθυνση σε ζητήματα των πολιτικών όψεων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών θεσμών. Θα αναφέρουμε όσα παραδείγματα μπορούμε (περιπτωσιολογικές μελέτες). Επιπλέον, μεταξύ άλλων, θα φωτίσουμε τις αμφίπλευρες λειτουργίες των διεθνών θεσμών, θα προβληματιστούμε για τον εξαρτημένο ή ανεξάρτητο χαρακτήρα τους –ιδιαίτερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ–, θα αναλύσουμε το θέμα της επέμβασης στις διεθνείς σχέσεις και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την έννοια «διεθνής τάξη». Θα περιγράψουμε τις διαφορές ενδοκρατικής και διακρατικής τάξης, θα εξηγήσουμε την θέση του πολέμου και της διπλωματίας και θα αναπτύξουμε την προβληματική γύρω από την θέση και τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. Επίσης, θα περιγράψουμε έννοιες όπως η ισορροπία ισχύος και η διεθνής κοινωνία. Θα αναφερθούμε, επιπλέον, σε εναλλακτικές απόψεις για την συγκρότηση του διακρατικού συστήματος και των ιεραρχιών του. Συναφή ζητήματα είναι η αλληλεξάρτηση και οι διεθνικοί δρώντες. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν επιμελώς τα κείμενα που τους προτείνουμε, να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας και να συμμετέχουν με σχόλια και ερωτήματα. Η μελέτη κατά την διάρκεια του εξαμήνου είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Το κύριο βιβλίο που προτάθηκε είναι του Hedley Bull, Η άναρχη κοινωνία, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της διεθνούς βιβλιογραφίας στο πεδίο αυτό. Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας θα παραπέμψουμε σε πολλά άλλα κείμενα.

 • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

  Κωδικός:

   ΕΣΔΙΚ33-1

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  1 / 3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Platias - Professor

  E. Evaghorou - Assistant Professor

  Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική προσέγγιση εκ μέρους των φοιτητών της Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων και κυρίως των υποθέσεων των δύο βασικών θεωριών: του πολιτικού ρεαλισμού/νεορεαλισμού και του φιλελευθερισμού/νεο- φιλελευθερισμού. Στο μάθημα λαμβάνει χώρα μία παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του κλάδου των Διεθνών Σχέσεων και των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται ενδελεχώς οι κυριότερες υποθέσεις της θεωρίας του Πολιτικού Ρεαλισμού/Νεο-ρεαλισμού, καθώς και εκείνες του Φιλελευθερισμού/Νεο-φιλελευθερισμού. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται βασικές έννοιες των Διεθνών Σχέσεων, όπως είναι το άναρχο διεθνές σύστημα, τα αίτια πολέμου, το εθνικό συμφέρον, η ισχύς, η ισορροπία ισχύος, η αρχή της αυτοβοήθειας, το δίλημμα ασφάλειας, η οικονομική αλληλεξάρτηση, η θεωρία της δημοκρατικής ειρήνης, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, η συλλογική ασφάλεια κ.λ.π. Τέλος, εξετάζονται τα επίπεδα ανάλυσης των Διεθνών Σχέσεων καθώς και οι θεωρίες λήψης αποφάσεων. 

 • Αγγλική Γλώσσα στη Διεθνή Πολιτική και τη Διεθνή Οικονομική Επιστήμη: Δεξιότητες Προφορικής Παρουσίασης

  Κωδικός:

   ΕΣΑΓΓ10-3

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  G. Diamantis - Associate Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES112/

  Η ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στην ορολογία της Πολιτικής επιστήμης αλλά και στην συζήτηση πολιτικών και γενικού ενδιαφέροντος ζητημάτων με θεματολογία που στοχεύει στην παραγωγική αντιπαράθεση απόψεων. 

  • Ο πρώτος στόχος είναι να καλυφθούν οι έννοιες και οι θεσμοί που αναφέρονται συχνότερα στην σχετική με την Πολιτική και το Δίκαιο βιβλιογραφία 
  • Ένας δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου με συζήτηση θεμάτων που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος όπως η έννοια της δημοκρατίας, την μετανάστευση και οικονομικούς μετανάστες, την θανατική κ.ά. Ανακύκλωση και επανάληψη ενός μεγάλου μέρους της ήδη διδαγμένης γλώσσας και λεξιλογίου με προφορικές παρουσιάσεις από τους φοιτητές/φοιτήτριες στο μάθημα. 
 • Γλωσσικές Δεξιότητες

  Κωδικός:

  ΕΣΓΑΛ10-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3 / 3 / 3 / 3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Gousios - Associate Professor (Communication Skills in French Language)

  E. Alexiadou - Kotiou - E.E.P. (German Language)

  G. Diamantis - Associate Professor (Π.Δ.) (Arabic language II)

  Παραγωγικές Δεξιότητες στη Γαλλική Γλώσσα

  Επίπεδο διδασκαλίας: Το επίπεδο B2 του «Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

  2. Η διδασκαλία στοχεύει στην εκμάθηση, ή επανάληψη, όλων των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων , καθώς και του βασικού λεξιλογίου της γαλλικής γλώσσας. Κατά τη προσέγγιση των γαλλικών κειμένων, σημαντικός αριθμός των οποίων προέρχεται από γαλλόφωνες εφημερίδες και περιοδικά, θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις ασκήσεις κατανόησης, όσο και στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.

  3. Τρόπος εξέτασης: Γραπτή δοκιμασία στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής σε όσους είναι κάτοχοι κάποιου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

  4. Για την πλήρη ανάλυση της ύλης, καθώς και την εβδομαδιαία διάρθρωση του μαθήματος απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα «Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας» που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Γερμανική Γλώσσα: Εφαρμογή Βασικών Στοιχείων

  Στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται πιο σύνθετα και απαιτητικά κείμενα, τα οποία αναφέρονται στην γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, στον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης κ.ά. . Επίσης, γίνεται εισαγωγή νέων γραμματικών φαινομένων. Γραμματική/συντακτικό: μετοχή παρακειμένου, χρόνοι παρελθόντος, κλίση επιθέτων με οριστικό και αόριστο άρθρο, προσωπικές αντωνυμίες, αιτιολογικές και χρονικές προτάσεις. 

   

   

 • Εργαστήρια Η/Υ ΙΙΙ (Στατιστικά Πακέτα για κοινωνικά και οικονομικά θέματα)

  Κωδικός:

  ΕΣΠΛΗ03 

  Τύπος:

  ECTS Credits:

  2

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  J. Paravantis - Associate Professor

  A. Dagoumas - Assistant Professor

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι : Εκμάθηση του στατιστικού λογισμικού SPSS, Προετοιμασία δεδομένων για εισαγωγή, Ανάγνωση και αποθήκευση αρχείων δεδομένων, Ορισμός μεταβλητών, Κωδικοποίηση τιμών, Επεξεργασία μεταβλητών και δεδομένων, Μεταφορά δεδομένων (import/export) μεταξύ στατιστικών πακέτων και άλλων προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων (Excel), Περιγραφική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, Ανάλυση παλινδρόμησης και διασποράς, Στατιστική συμπερασματολογία (έλεγχοι υποθέσεων, καλής προσαρμογής κλπ), Συνήθη στατιστικά μεγέθη (μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, διασπορά, μέγιστο, ελάχιστο κ.τ.λ.), Διαγράμματα, Επεξεργασία και τροποποίηση γραφικών παραστάσεων, Ανάλυση δεδομένων από έρευνες και επιστημονικές μελέτες, Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων, συγγραφή στατιστικών αναφορών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 • Ιστορία και Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ84-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  F. Asderaki - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES119/

  Το περιεχόμενο του μαθήματος κινείται γύρω από τρεις θεματικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη διαδρομή του φαινομένου της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, μέσα από τα ιστορικά γεγονότα και την απόπειρα εγκαθίδρυσης της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων. Εξετάζεται, ο ρόλος των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, το ψυχροπολεμικό περιβάλλον και η επίδρασή του στις στρατηγικές επιλογές των ευρωπαϊκών κρατών να σχηματίσουν μια οικονομική και ενδεχομένως μια πολιτική κοινότητα. Ακολουθείται η ιστορική πορεία δημιουργίας της Ε.Ε από τις ιδρυτικές Συνθήκες (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) έως τη Συνθήκη της Λισσαβόνας με ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικά γεγονότα (Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή πολιτική του De Gaulle, », η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασίας, κρίσεις 1973, 1979, περίοδος «ευρωσκεπτικισμού, ΕΕΠ, Μάαστριχτ, ΟΝΕ, Άμστερνταμ, Νίκαια, αποτυχία Ευρωσυντάγματος, Λισσαβόνα, πολιτικη της διευρυνσης). Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάπτυξη και εξέλιξη των θεωρητικών συζητήσεων σχετικά με το φαινόμενο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα φεντεραλιστικά οράματα (CoudenhoveKallergi, Briad, De Rougemont, Spinelli) και οι θεωρητικές προσεγγίσεις του ομοσπονδισμού (Pinder, Burgess), η θεωρία του λειτουργισμού, όπως εκφράστηκε από τον David Mitrany, ο νεολειτουργισμός και η αναθεώρησή του (Ernst Haas, Lindberg, Puchala, Scheingold, Sandholtz, Zysman StoneSweet), οι θεάσεις του διακυβερνητισμού (Hoffmann, Milward, Moravcsik) και τα εργαλεία ανάλυσης της θεωρία των διεθνών καθεστώτων (Krasner et. al.). Ο τρίτος θεματικός άξονας στρέφεται γύρω από βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τις θεωρητικές σχολές και τη συζήτηση για την εγκαθίδρυση μια κοινότητας-κοινωνίας ή μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών μελών (Gemeinschaft ή Gesellschaft), όροι όπως τέθηκαν από τον Ferdinand Tönnies) και την επίδραση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην κρατική κυριαρχία, τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος. 

 • Διεθνής Κοινωνία - Μ.Κ.Ο.

  Κωδικός:

   ΕΣΚΟΙ80-2

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  M. Simiti - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/EBI110/

  Το μάθημα αναλύει την πολιτική επιρροή των φορέων της κοινωνίας πολιτών (π.χ. Κοινωνικά Κινήματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Αρχικά το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στην έννοια «κοινωνία πολιτών» (τις διαφορετικές ερμηνείες, την ιστορική εξέλιξη του όρου). Εν συνεχεία αναλύει την εξωθεσμική παραγωγή πολιτικής εστιάζοντας στα κοινωνικά κινήματα. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται διεξοδικότερα το φεμινιστικό και το οικολογικό κίνημα. Ακολουθεί η ανάλυση του ιστορικού πλαισίου ανάδειξης των ΜΚΟ. Στην ενότητα για τις ΜΚΟ αναλύονται τα κεντρικά χαρακτηριστικά τους, οι οργανωτικές τους δομές, οι τομείς δραστηριοποίησής τους (με έμφαση στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη και αναφορές σε συγκεκριμένες διεθνείς καμπάνιες), τα πολλαπλά επίπεδα των παρεμβάσεων τους (π.χ. τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό), η υφιστάμενη ετερογένεια μεταξύ των οργανώσεων και τέλος η κριτική που έχει ασκηθεί προς τις ΜΚΟ. Εν συνεχεία αναλύεται διεξοδικά η σχέση των ΜΚΟ με τους επίσημους πολιτικούς θεσμούς, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο (π.χ. πότε θεσμοθετήθηκε ο συμβουλευτικός τους ρόλους, ποια είναι τα όρια της συμμετοχής τους). Ακολουθεί η ανάλυση της διεθνικής και κρατοκεντρικής προσέγγιση του φαινομένου των Διεθνών ΜΚΟ. Τέλος, το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της σημερινής συζήτησης για την ανάδειξη της έννοιας της «διακυβέρνησης» και της «παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών».

  To μάθημα συμπληρώνει το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη» (α’ εξαμήνου), καθώς επεκτείνει την ανάλυση για τις διαδικασίας παραγωγής πολιτικής από τους επίσημους πολιτικούς θεσμούς στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών. 

   

   

 • Διεθνές Δίκαιο Ι

  Κωδικός:

  ΕΣΟΙΚ40-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  D. Tsirigotis - Assistant Professor

  F. Asderaki - Assistant Professor

  Στόχος του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος των πηγών του διεθνούς δικαίου καθώς και της σχέσης του με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους. Το διεθνές δίκαιο είναι πυλώνας του διεθνούς συστήματος και των διεθνών σχέσεων είναι δε η έκφραση της βούλησης των κρατών να δημιουργήσουν μια ελάχιστη διεθνή έννομη τάξη. Το διεθνές δίκαιο εκτός των πηγών ορίζει και τις αρμοδιότητες των κρατών που αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος «Διεθνές Δίκαιο ΙΙ» και του μαθήματος «Δίκαιο της Θάλασσας» μαθήματα που ακολουθούν.

  Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:

  Περί Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Κοινότητας, Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου, Σχέσεις Διεθνούς Δικαίου και Εσωτερικού Δικαίου, η Διαμόρφωση του διεθνούς Δικαίου, Οι Πηγές του διεθνούς Δικαίου, Το Διεθνές Έθιμο, Οι Διεθνείς Συνθήκες (η Σύμβαση της Βιέννης 1969 για το Δίκαιο των Συνθηκών, η συνομολόγηση των συνθηκών, προϋποθέσεις σύναψης, τύπος συνθηκών, συμφωνίες απλοποιημένης μορφής, ένταξη των συνθηκών στην ελληνική έννομη τάξη, επιφυλάξεις, ισχύς και τήρηση των συνθηκών, συνθήκες και τρίτα κράτη, ερμηνεία συνθηκών, λήξη ή αναστολή ισχύος συνθηκών, μεταβολή των περιστάσεων, αναθεώρηση συνθηκών, ακυρότητα συνθηκών – σχετική και απόλυτη, λόγοι ακυρότητας συνθηκών), το ζήτημα των κανόνων αναγκαστικού δικαίου, οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, οι επικουρικές πηγές, οι αρχές των «πολιτισμένων» εθνών, οι πράξεις των διεθνών οργανισμών, επιείκεια – ευθυδικία – δικαιοσύνη και λύσεις ex aequo et bono, η νομολογία και τα γραπτά των διεθνολόγων, άλλες μονομερείς πράξεις κρατών.

  Υπάρχει ευκρινής ο διαχωρισμός του από το αρθρωτό μάθημα του Α΄ εξαμήνου «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί» όπου διδάσκονται οι διεθνείς οργανισμοί που αποτελούν τμήμα του γενικού διεθνούς δικαίου.

 • Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Διπλωματία

  Κωδικός:

  ΕΣΟΙΚ89-2 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Kotios - Professor

  S. Roukanas - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES151/

  Το μάθημα αναφέρεται στη θεωρία και πολιτική του διεθνούς εμπορίου. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εκείνο το αναλυτικό οικονομικό υπόβαθρο που θα τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν και αναλύουν τα σύγχρονα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Το μάθημα εστιάζει τόσο στη θεωρητική- οικονομική, όσο και στην θεσμική και πολιτικο-οικονομική ανάλυση του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν τις παραδοσιακές και νεότερες θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, τα μέσα της εθνικής και διεθνούς εμπορικής πολιτικής, τους θεσμούς και τα καθεστώτα της διεθνούς εμπορικής πολιτικής, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και τα σύγχρονα ζητήματα της διεθνούς εμπορικής διπλωματίας. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται οι θεωρητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του διεθνούς εμπορίου, η θεωρία της εμπορικής πολιτικής (καθεστώτα, στόχοι, μέσα, λήψη αποφάσεων, επιδράσεις των μέσων), οι περιφερειακές εμπορικές ενώσεις, το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα (ΠΟΕ/GATT), τα σύγχρονα προβλήματα της διεθνούς εμπορικής πολιτικής καθώς και τις τεχνικές άσκησης εμπορικής διπλωματίας. 

 • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

  Κωδικός:

  ΕΣΔΙΚ49-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Hadjiemmanuil - Professor

  N. Farantouris - Associate Professor

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι το ουσιαστικό δίκαιο της ΕΕ με έμφαση στις διατάξεις της Συνθήκης και το παράγωγο δίκαιο που αφορούν αφενός την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς (ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, ελευθερία εγκατάστασης, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου), αφετέρου τους βασικούς κανόνες προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

   

   

   

   

   

 • Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

  Κωδικός:

   ΕΣΚΟΙ85-1

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  D. Tsirigotis - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES173/

  Σκοπός του μαθήματος Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές, αφενός με τη θεωρία ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής και αφετέρου με τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στις εξωτερικές της σχέσεις στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές περιβάλλον. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο λήψης αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και να εκτιμήσουν τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο παγκόσμιο σύστημα και επηρεάζουν την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική ’ γίνεται αρχικά αναφορά στις κυριότερες προσεγγίσεις στην ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στο ρόλο της ηγετικής ελίτ στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων, στο ρολό που διαδραματίζουν τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες πίεσης, καθώς και στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινής γνώμης. Έχοντας διαμορφώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για το φαινόμενο της εξωτερικής πολιτικής, στη συνέχεια θα εξεταστούν οι προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε διεθνές, ευρωπαϊκό, περιφερειακό (Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο κ.ά.) και διμερές επίπεδο (Τουρκία, ΠΓΔΜ, ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ κ.ά.), με σκοπό να αποτυπωθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. 

 • Αγγλική Γλώσσα: Βασικά Στοιχεία Μετάφρασης στις Διεθνείς Σχέσεις και την Παγκόσμια Οικονομική Επιστήμη

  Κωδικός:

  ΕΣΑΓΓ14-2 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  G. Diamantis - Associate Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES127/

  Κείμενα με περιεχόμενο τις Διεθνείς Σχέσεις, άρθρα εφημερίδων για μετάφραση από τη Ελληνική σαν γλώσσα πηγή και την Αγγλική σαν γλώσσα στόχο. Εισαγωγή στους ειδικούς όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή διαγραμμάτων όπως και θέματα παγκοσμίου/εθνικού ενδιαφέροντος για συζήτηση στο μάθημα. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των τεχνικών μετάφρασης μέσω μιας σύγχρονης θεματολογίας.

  Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται: 

  • Στις τεχνικές μετάφρασης, ώστε να αποφεύγεται η λέξη-προς-λέξη απόδοση κειμένων και να ενθαρρύνεται η δια-πολιτισμική επικοινωνία.
  • Στην γλώσσα και τις έννοιες που συναντώνται σε άρθρα εφημερίδων και περιοδικών με θέματα όπως η λωρίδα της Γάζας, το θέμα της γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης, η πάταξη της διαφθοράς, η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεθνής οικονομική/δημοσιονομική κρίση, ο πράσινος τουρισμός, την Αραβική Άνοιξη κ.ά.
  • Στις τεχνικές οργάνωσης του γραπτού λόγου και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους αρθρογράφους
  • Σε χρήσιμες οδηγίες στους τομείς της μετάφρασης, της βιβλιογραφίας, του λεξιλογίου, και γενικότερα των όσων χρήζουν την προσοχή των φοιτητών/φοιτητριών για την επίτευξη του στόχου τους στην συγγραφή και μετάφραση κειμένων σε ακαδημαϊκό επίπεδο. 
 • Γλωσσικές Δεξιότητες

  Κωδικός:

    ΕΣΓΑΛ11-1 / ΕΣΓΕΡ04-2 / ΕΣΑΡ04

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3 / 3 / 3 / 3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Gousios - Associate Professor (Communication Skills in French Language)

  E. Alexiadou - Kotiou - E.E.P. (German Language)

  G. Diamantis - Associate Professor (Π.Δ.) (Arabic language II)

  Γαλλική Γλώσσα και Διαπολιτισμική Συνείδηση

  1. Επίπεδο διδασκαλίας: Το επίπεδο Γ1 του «Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

  2. Η διδασκαλία στοχεύει στην εκμάθηση, ή επανάληψη, όλων των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων , καθώς και του βασικού λεξιλογίου της γαλλικής γλώσσας. Κατά τη προσέγγιση των γαλλικών κειμένων, σημαντικός αριθμός των οποίων προέρχεται από γαλλόφωνες εφημερίδες και περιοδικά, θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις ασκήσεις κατανόησης, όσο και στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.

  3. Τρόπος εξέτασης: Γραπτή δοκιμασία στο τέλος του εαρινού εξαμήνου. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής σε όσους είναι κάτοχοι κάποιου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

  Γερμανική Γλώσσα: Δεξιότητες στο Γραπτό και Προφορικό Λόγο (Πρόσληψη - Παραγωγή)

  Στο τέταρτο εξάμηνο διδάσκονται πιο σύνθετα και απαιτητικά κείμενα και γίνεται εισαγωγή νέων γραμματικών φαινομένων. Τα κείμενα αναφέρονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας, στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, στην αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας, στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίου. Γραμματική/συντακτικό: χρονικές, εναντιωματικές, αιτιολογικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, τοπικές και χρονικές προθέσεις, αυτοπαθείς αντωνυμίες και αυτοπαθή ρήματα, ιστορικοί χρόνοι. 

   

 • Εργαστήρια Πληροφορικής (Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης)

  Κωδικός:

   ΕΣΠΛΗ04

  Τύπος:

  ECTS Credits:

  2

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  J. Paravantis - Assistant Professor

  A. Dagoumas - Assistant Professor

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι : Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για σύγχρονες εφαρμογές, Ορισμοί και εκτεταμένα παραδείγματα στα γνωστικά αντικείμενα: Βάσεων δεδομένων, Επιστήμης Διοίκησης και Λήψης, Τεχνικών μεθόδων μοντελοποίησης, Διοίκησης έργων, Αλγορίθμων μοντέλων Επιχειρησιακής έρευνας, Ανάλυση των απαιτήσεων του ΟΠΣ, Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων του ΟΠΣ, Διαγράμματα UML, Περιγραφή της υλοποίησης του ΟΠΣ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων σε MS Access και Oracle PL/SQL Developer, Σχεδιασμός και ανάπτυξη του User Interface, Τελική υλοποίηση του ΟΠΣ, Έλεγχος λειτουργίας, Ασφάλεια ΟΠΣ, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Δυνατότητες αναβάθμισης, Υλοποίηση ενός ΟΠΣ σε θέματα Διοίκησης (e-government, e-business). 

 • Διεθνές Δίκαιο ΙΙ

  Κωδικός:

  ΕΣΔΙΚ43-1

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  P. Liakouras - Associate Professor

  Στόχος του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου καθώς και των αρμοδιοτήτων κάθε κράτους στη διεθνή έννομη τάξη. Το διεθνές δίκαιο είναι πυλώνας του διεθνούς συστήματος και των διεθνών σχέσεων είναι δε η έκφραση της βούλησης των κρατών να δημιουργήσουν μια ελάχιστη διεθνή έννομη τάξη. Το διεθνές δίκαιο εκτός των πηγών ορίζει και τις αρμοδιότητες των κρατών που αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος «Διεθνές Δίκαιο ΙΙ» και του μαθήματος «Δίκαιο της Θάλασσας» που ακολουθεί. Στο μάθημα αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται τόσο στα υποκείμενα όσο και στις αρμοδιότητες που διανέμει το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα στόχος είναι να εξοικειωθεί κάθε φοιτήτρια και φοιτητής με τις σύγχρονες εξελίξεις σε θεσμούς όπως η διεθνής δικαιοσύνη, η διεθνής ευθύνη, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τέλος αναλύεται το κεφάλαιο περί χρήσης του στρατιωτικού μέσου στις διεθνείς σχέσεις καθώς και στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών. Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:

  Το μάθημα Διεθνές Δίκαιο ΙΙ είναι το δεύτερο κατά σειρά με το οποίο εξετάζονται οι φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και οι αρμοδιότητες στο διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα εξετάζονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

  Οι Φορείς Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων στη Διεθνή Έννομη Τάξη: το Κράτος, οι διεθνείς οργανισμοί, το άτομο. Στοιχεία του Κράτους, Έδαφος, Λαός, Εξουσία, Κυριαρχία – κυριαρχική ισότητα, Ανεξαρτησία, Ο θεσμός της αναγνώρισης, H Αυτοδιάθεση και τα είδη της - Η απόσχιση και η διεθνής πρακτική, Η Ομοσπονδιακή οργάνωση στη σύγχρονη διεθνή Πολιτική, Τα όργανα του κράτους στις διεθνείς σχέσεις – Διπλωματικές αντιπροσωπείες, Διεθνείς οργανισμοί: Τύποι, κατηγοριοποιήσεις, αρμοδιότητες και καθήκοντα των οργάνων. Τα άτομα ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διεθνούς Δικαίου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σύστημα προστασίας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι υποχρεώσεις του ατόμου, η ατομική ποινική ευθύνη και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η χρήση βίας, η άμυνα και η συλλογική ασφάλεια στο Διεθνές Δίκαιο Μέσα ειρηνικής επίλυσης διεθνών διενέξεων – πολιτικά και νομικά: Διαπραγματεύσεις-Μεσολάβηση, προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη, καθώς και η διεθνής διαιτησία ως ευέλικτο μέσο δικαστικού διακανονισμού.

  Υπάρχει ευκρινής ο διαχωρισμός του από το αρθρωτό μάθημα του Α΄ εξαμήνου «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί» όπου διδάσκονται οι διεθνείς οργανισμοί που αποτελούν τμήμα του γενικού διεθνούς δικαίου. Διαχωρίζεται ομοίως χάριν κατανομής της ύλης και από το μάθημα του τρίτου εξαμήνου «Διεθνές Δίκαιο Ι» αλλά και από το μάθημα επιλογής «Δίκαιο της Θάλασσας».

   

   

 • Νομισματικό και Χρηματοοικονομικό Σύστημα

  Κωδικός:

  ΕΣΟΙΚ90-2 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Hadjiemmanuil - Professor

  Το μάθημα πραγματεύεται, από θεωρητικής κυρίως απόψεως, τις θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις που συγκροτούν το νομισματικό και χρηματοοικονομικό σύστημα.

  Η πραγμάτευση του ζητήματος ξεκινά με τη διάκριση πραγματικής οικονομίας και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και μία σύντομη επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης και διαμόρφωσης των νομισματικών και τραπεζικών συστημάτων.

  Ακολούθως, η συζήτηση επικεντρώνεται στα ζητήματα νομισματικής κυκλοφορίας, τη σχέση νομισματικής πολιτικής και πληθωρισμού και τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών στην διαμόρφωση των νομισματικών συνθηκών σε ένα σύστημα καταπιστευτικού (μη μεταλλικού) χρήματος.

  Επιπροσθέτως, το μάθημα εξετάζει τις βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, τους γενικούς λόγους των τραπεζικών κρίσεων, τις μεθόδους αντιμετώπισης των κρίσεων και τις θεωρητικές βάσεις του συστήματος προληπτικής εποπτείας των τραπεζών. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας ως βασικό εργαλείο τραπεζικής εποπτείας.

 • Πολιτιστική Διπλωματία

  Κωδικός:

   ΕΣΔΙΚ51

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  I. Papagiannopoulos - Assistant Professor

  A. Samaras - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES193/

  Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναδεικνύονται το περιεχόμενο και οι σημασιολογικές περιπέτειες της έννοιας του πολιτισμού. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται συγκριτικά βασικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο και τα κοινωνικά θεμέλια που διατρέχουν τις δομές των λεγόμενων μεγάλων πολιτισμών (Ισλάμ, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία), ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η ανάδειξη της ιδιομορφίας του δυτικού πολιτισμού μέσα σε αυτόν τον ιστορικό χάρτη. Στο τρίτο μέρος διερευνάται η εμβέλεια του πολιτισμού τόσο ως ερμηνευτικού άξονα στα πλαίσια της σύγχρονης θεωρίας όσο και ως ιδεολογικού μέσου της σημερινής διεθνούς πολιτικής. Η απώλεια, αλλά και η αυξανόμενη επάνοδος των πολιτισμικών παραδόσεων του παρελθόντος σε καθεστώς μετα-παραδοσιακών καιρών αναλύεται ως προς τα πιθανά κίνητρα, αλλά και ως προς τις εξίσου πιθανές θεωρητικές και πρακτικές δυνατότητές της. 

   

 • Θέματα Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Κωδικός:

   ΕΣΔΙΚ56

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  N. Farantouris - Associate Professor

  A. Dagoumas - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES165/

  Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των πολιτικών της ΕΚ που συνθέτουν και αναδεικνύουν το ευρωπαϊκό οικονομικό σύνταγμα. Δίκαιο, πολιτική και οικονομία προσεγγίζονται ως ένα ενιαίο όλο. Αναλύονται σημαντικές οριζόντιες και τομεακές πολιτικές όπως η περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής, η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική, η βιομηχανική πολιτική κλπ. Η ύλη του μαθήματος δεν περιλαμβάνει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς διαμόρφωσης πολιτικής ούτε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που αποτελούν αντικείμενο άλλων μαθημάτων. 

   

   

   

   

 • Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί

  Κωδικός:

   ΕΣΟΙΚ14-3

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Hadjiemmanuil - Professor

  N. Farantouris - Associate Professor

  Το μάθημα εξετάζει βασικούς θεσμούς του διεθνούς οικονομικού δικαίου και την εξέλιξη και το ρόλο τους στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές. Έμφαση δίδεται στους θεσμούς του πολυμερούς συστήματος συμφωνιών. Ιδιαίτερα, εξετάζονται οι γενικές αρχές των συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, και κυρίως οι διεθνείς συμφωνίες που διέπουν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών (GATT, GATS), τις διεθνείς επενδυτικές συναλλαγές, τα γεωργικά προϊόντα και τα άυλα αγαθά. Επίσης, εξετάζονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι βασικές αρχές λειτουργίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων και όρων παροχής βοηθείας προς κράτη που αντιμετωπίζουν κρίση ισοζυγίου πληρωμών, καθώς και τα όργανα στα οποία διαμορφώνεται το γενικό πλαίσιο και τα κοινά διεθνή πρότυπα για την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

   

   

   

 • Αγγλική Ορολογία στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία και σε Θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

  Κωδικός:

  ΕΣΑΓΓ15-4

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  G. Diamantis - Associate Professor

  J. Paravantis - Assistant Professor

  A. Dagoumas - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES113/

  Αναφορά γίνεται στις βασικές αρχές της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος για συζήτηση στην τάξη όπως σε δομές, συστήματα, αξίες και ιδεολογίες στη διεθνή πολιτική. Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής/ η φοιτήτρια 

  • Εξοικειώνεται με βασικούς όρους στην παγκόσμια πολιτική οικονομία. Εισαγωγή στις τρεις παραδοσιακές σχολές της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΔΠΟ): Ρεαλισμό, Φιλελευθερισμό, Μαρξισμό, τις δομές της ΔΠΟ, όπως και στις προοπτικές της. Εξετάζονται επίσης οι δομές της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας –ΔΠΟ δηλ. ο ρόλος της παραγωγής, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της ασφάλειας και της γνώσης. 
  • Επίσης γίνεται γλωσσική ανάλυση κειμένων που αναφέρονται στις δομές, τα συστήματα τις αξίες και τις ιδεολογίες στην πολιτική επιστήμη. 
  • Δραστηριοποιείται στην αποτελεσματική χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ένα διεθνές περιβάλλον και με τρόπο που αποδεικνύει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του/της. 
  • Εξοικειώνεται με τεχνικές που τον/την βοηθούν να παράγει ιδέες για διάφορα θέματα συζήτησης, ώστε να συμμετέχει σε ομαδικές συζητήσεις αναπτύσσοντας τις απόψεις του/της και την κριτική σκέψη.

   

   

 • Σεμινάριο (Διεθνείς Σχέσεις στον Κινηματογράφο)

  Κωδικός:

  ΕΣΜΑΘ78 

  Τύπος:

  ECTS Credits:

  2

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  I. Paravantis - Associate Professor

  I. Papagiannopoulos - Assistant Professor

  I. Konstantopoulos - Assistant Professor

  Ο κινηματογράφος είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μέσα αναπαράστασης του κόσμου μας και τρόπων μας να τον προσλαμβάνουμε. Έτσι σε αυτό το μάθημα θα παρακολουθήσουμε πως η έβδομη τέχνη πραγματεύεται μείζονα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής αλλά και, ταυτόχρονα, πως διερευνά τους δικούς μας τρόπους να σκεφτόμαστε πολιτικά και να συγκροτούμε τις θεωρίες μας. Στο μάθημα θα συμμετέχουν περισσότεροι διδάσκοντες του Τμήματος, ενώ προβλέπεται προβολή, ανάλυση και διαλογική πραγμάτευση των ταινιών. Μεταξύ των βασικών εννοιών των Διεθνών Σχέσεων που θα εξετασθούν περιλαμβάνονται: ρεαλισμός και νεορεαλισμός, ιδεαλισμός και διεθνής κοινωνία, νεοφιλελευθερισμός και παγκοσμιοποίηση, μαρξισμός και νεομαρξισμός, σύγκρουση πολιτισμών, παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, αποσόβηση στον Ψυχρό Πόλεμο και η κρίση πυραύλων στην Κούβα.  

   

 • Optional

 • Optional

 • ΟΝΕ και Τραπεζική Ένωση

  Κωδικός:

  ΕΣΟΙΚ93 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Hadjiemmanuil - Professor

  Το μάθημα καλύπτει, πρώτον, τη θεσμική οργάνωση και λειτουργία της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και, δεύτερον, την εξέλιξη και τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Μετά από μία σύντομη επισκόπηση της συμβολής της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην ευρωπαϊκή οικονομία, η συζήτηση στρέφεται στις προϋποθέσεις δημιουργίας και τη θεσμική συγκρότηση της Ευρωζώνης, και συγκεκριμένα στις προβλέψεις της ΣΛΕΕ και του παραγώγου δικαίου για τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις των χωρών της νομισματικής ένωσης, τη δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, και τη νομισματική πολιτική του ευρώ.

  Ακολούθως, εξετάζεται η πορεία ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς και η υλοποίηση των κοινοτικών ελευθεριών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ιδιαιτέρως αναλύονται οι πρόσφατες εξελίξεις, που σηματοδοτούν την δραματική επιτάχυνση της εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων της κεφαλαιαγοράς και ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ένωσης και τη σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας εποπτικής αρχιτεκτονικής για τον χρηματοοικονομικό τομέα, με εντονότερα υπερεθνικά στοιχεία απ’ ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει και τη δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης των χωρών της Ευρωζώνης. 

   

 • Ευρωπαϊκή Άμυνα, Ασφάλεια και Πολιτική Ενοποίηση

  Κωδικός:

   ΕΣΚΟΙ89-1

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  1 / 1 / 2

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  F. Asderaki - Assistant Professor

  D. Tsirigotis - Assistant Professor

  E. Evaghorou - Assistant Professor

  Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα σύνθετα και αλληλένδετα ζητήματα που αφορούν την σχέση μεταξύ άμυνας και ασφάλειας και της θεσμικής και πολιτικής ανάπτυξης της Ευρώπης προς την κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης. Παράλληλα με άλλα μαθήματα για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία η διδασκαλία θα διερευνήσει τα βαθύτερα ιστορικοπολιτικά αίτια της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συμφέροντα των κύριων δρώντων, την φυσιογνωμία των υπερεθνικών θεσμών και τις ιδιομορφίες του συστήματος λήψεως αποφάσεων της ΕΕ.

  Το μάθημα είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος του μαθήματος «ευρωπαϊκή διπλωματία και εξωτερική πολιτική» που οι φοιτητές διδάχθηκαν στο δεύτερο έτος. Η έμφαση φέτος θα δοθεί στις δεκαετίες του 1990,2000 και στην συντρέχουσα κρίση στα πεδία των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων, των θεσμικών σχέσεων, των πολιτικών σχέσεων και του τρόπου που εξελίχθηκαν οι σχέσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Οι γνώσεις και τα συγγράμματα στα οποία αναφερθήκαμε στο Δ εξάμηνο θα συσχετιστούν με την ανάλυση του παρόντος μαθήματος. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν επιμελώς τα κείμενα που τους προτείνουμε. Επίσης, παροτρύνονται να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας και να συμμετέχουν με σχόλια και ερωτήματα. Η μελέτη κατά την διάρκεια του εξαμήνου είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Το σύγγραμμα που προτάθηκε είναι το Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Πέραν αυτού θα δούμε ποια συναφή κείμενα διαθέτουν οι φοιτητές από προηγούμενα έτη για να γίνουν εκλεκτικές αναφορές. Ιδιαίτερα το Κοσμοθεωρητική Ετερότητα και Αξιώσεις Πολιτικής Κυριαρχίας που έχετε ήδη διδαχθεί και το Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

  Ο τελικός γραπτός έλεγχος γνώσεων θα στηριχθεί στην διδασκαλία, σε αυτά που θα ειπωθούν στις συναντήσεις μας και σε συναφή δοκίμια ή άρθρα στα οποία θα αναφερθούμε κατά την διάρκεια του έτους.

   

   

 • Οργάνωση και Διοίκηση

  Κωδικός:

  ΕΣΟΔΕ60-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  J. Paravantis - Associate Professor

  Ορισμοί, βασικές έννοιες και θεωρίες διοίκησης. Προγραμματισμός, στρατηγική διοίκηση και λήψη αποφάσεων. Χρονικός και κοστολογικός προγραμματισμός έργων με τη μέθοδο PERT/CPM. Έννοιες και αρχές οργάνωσης. Θεωρίες ηγεσίας, παρακίνηση, επικοινωνία, δυναμική ομάδων. Έλεγχος και βασικές έννοιες ποιότητας 6-σίγμα. Μελέτες κόστους- ωφέλειας και αριθμητικές μέθοδοι επιλογής εναλλακτικών έργων: περίοδος αποπληρωμής, απόδοση επένδυσης, καθαρή παρούσα αξία και εσωτερικός δείκτης ανταποδοτικότητας.

   

 • Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ87 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  I. Papagiannopoulos - Assistant Professor

  Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση κεντρικών εννοιών και πολιτικών μεγεθών της σύγχρονης Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων με την παράδοση της πολιτικής φιλοσοφίας. Στο μάθημα αναλύεται η μορφή που πήραν στην κλασσική εποχή θεμελιώδη διλήμματα της πολιτικής σκέψης γύρω από την ανθρώπινη φύση και τη φύση του πολιτικού δεσμού και του δικαίου, γύρω από την ελευθερία και την αναγκαιότητα (Πλάτων, Σοφιστές, Θουκυδίδης, Σοφοκλής και Αριστοτέλης), περνά από τον Μεσαίωνα (Αυγουστίνος, Ακινάτης) και τους κλασσικούς της Νεωτερικότητας (Μακιαβέλι, Χομπς, Ρουσσώ,  Καντ, Χέγκελ, Νίτσε, Μιλ και Τοκβίλ) και καταλήγει στη σύγχρονη συζήτηση γύρω από τη φύση και τα διακυβεύματα της δημοκρατίας στην μετανεωτερική εποχή. 

   

   

 • Στρατηγική Ανάλυση

  Κωδικός:

   ΕΣΟΔΕ61-1

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  M. Bosi - Associate Professor

  A. Liaropoulos - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES152/

  Στόχος του μαθήματος είναι η ενδελεχής εξέταση της έννοιας της στρατηγικής και της εξέλιξής της από την εποχή του ΘοΣτο μάθημα εξετάζονται βασικές έννοιες της στρατηγικής (στρατηγική, υψηλή στρατηγική, άμεση-έμμεση προσέγγιση, αποτροπή-πειθαναγκασμός, πόλεμος, αρχές του πολέμου, δίλημμα ασφάλειας, εκμηδένιση-εξουθένωση, επίθεση-άμυνα, κλιμάκωση, κρίση-χειρισμός κρίσεων, φθορά-ελιγμός κ.ά.) Επίσης, λαμβάνει χώρα μία παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της στρατηγικής η οποία περιλαμβάνει: 

  • τη μελέτη της στρατηγικής της Αθήνας και της Σπάρτης στα πλαίσια του Πελοποννησιακού Πολέμου όπως τον αφηγείται ο Θουκυδίδης.
  • Τη στρατηγική σκέψη σημαντικών μελετητών της στρατηγικής (Σουν Τσου, Ναπολέων, Ζομινί, Κλαούζεβιτς)
  • Την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης στην Ανατολή, στο Βυζάντιο και στη Δυτική Ευρώπη Στη συνέχεια, εξετάζονται συγκεκρι-μένες θεματικές:
  • Το ζήτημα της ηγεσίας μέσα από τη μελέτη της ιστορίας (κυρίως κατά τη διάρκεια του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου)
  • Ναυτική ισχύς (Άλφρεντ Θάιερ Μάχαν, Τζούλιαν Κορμπέτ,)
  • Γεωπολιτική
  • Αεροπορική στρατηγική (Ντούετ, Μίτσελ, Μπόιντ, Γουόρντεν)
  • Πυρηνική Στρατηγική
  • Ανταρτοπόλεμος 

  Η εξέταση της στρατηγικής δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη της κατά τη διάρκεια της ιστορίας (ιδιαίτερα στην Αρχαία Ελλάδα, τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και τον Ψυχρό Πόλεμο) αλλά φθάνει και μέχρι τις ημέρες μας, μελετώντας τη στρατηγική της μοναδικής υπερδύναμης -των Η.Π.Α.- και των υπόλοιπων δυνάμεων στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην πρόσφατη κρίση στη Μ. Ανατολή και την Αφρική. Τέλος, με βάση τη μελέτη της ιστορίας, προσπαθούμε να συγκρίνουμε τις στρατηγικές που ακολούθησαν οι κύριοι δρώντες του διεθνούς συστήματος στο παρελθόν (πόλεις-κράτη, κράτη-έθνη) με τις στρατηγικές που ακολουθούν οι σημερινές μεγάλες δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη την ενότητα της στρατηγικής σκέψης.  

 • Γλωσσικές Δεξιότητες

  Κωδικός:

  ΕΣΓΑΛ06-1 / ΕΣΓΕΡ06-1 / ΕΣΑΡ05

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3 / 3 / 3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Gousios - Associate Professor (Communication Skills in French Language)

  E. Alexiadou - Kotiou - E.E.P. (German Language)

  G. Diamantis - Associate Professor (Π.Δ.) (Arabic language II)

  A, Samaras - Assistant Professor

  Τα Γαλλικά ως Γλώσσα Ειδίκευσης

  1. Περιεχόμενο μαθήματος : Συλλογή άρθρων τα οποία δημοσιεύθηκαν στον γαλλικό ή γαλλόφωνο τύπο και αναφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα κατά τα έτη 2000- 2006.

  2. Διάρθρωση της ύλης : Χωρισμός σε ομάδες εργασίας καθεμιά από τις οποίες θα αναλάβει την παρουσίαση , γραπτή και προφορική, δύο θεματικών αξόνων. Πρώτος θεματικός άξονας : Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία. Δεύτερος θεματικός άξονας : Ελληνική Εσωτερική Πολιτική. Τρίτος θεματικός άξονας : Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Τέταρτος θεματικός άξονας : Πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα. Η συγκεκριμένη προαιρετική εργασία θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξασφαλίσουν έως και το 25% της τελικής βαθμολογίας [2,5 βαθμοί].

  3. Τρόπος εξέτασης: Γραπτή δοκιμασία στο τέλος του εαρινού εξαμήνου. Δεν ισχύει οποιασδήποτε μορφής απαλλαγή με βάση τη κατάθεση ενός διπλώματος/ πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Η εξεταστέα ύλη θα είναι , ασφαλώς, απολύτως συναφής με την θεματογραφία των παραδόσεων και θα περιλαμβάνεται στο σχετικό εγχειρίδιο που θα διανεμηθεί με την έναρξη του εξαμήνου.

  Γερμανική Γλώσσα: Επεξεργασία Ειδικών Κειμένων Κοινωνικοοικονομικο-πολιτικού Περιεχομένου

  Η ύλη του έκτου εξαμήνου περιλαμβάνει κείμενα που αναφέρονται στην προσωπική και στην επαγγελματική σταδιοδρομία ενός φοιτητή, στη φοίτηση σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού με πρόγραμμα ανταλλαγής ή για μεταπτυχιακό. Επίσης παρουσιάζονται το πολιτικό και εκλογικό σύστημα,  κόμματα και πολιτικοί όπως και η ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Γραμματική/συντακτικό: απαρεμφατικές, ειδικές και τελικές προτάσεις, παθητική φωνή, προθέσεις που συντάσσονται με γενική πτώση, κλίση επιθέτων μετά το οριστικό και αόριστο άρθρο, αναφορικές προτάσεις, σύνταξη χρονικών προτάσεων και παράγωγα, ασκήσεις λεξιλογίου.

   

   

 • Σεμινάριο (Διεθνείς Σχέσεις στον Κινηματογράφο)

  Κωδικός:

  ΕΣΜΑΘ79 

  Τύπος:

  ECTS Credits:

  2

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Platias - Professor

  I. Papagiannopoulos - Assistant Professor

  Ο κινηματογράφος είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μέσα αναπαράστασης του κόσμου μας και τρόπων μας να τον προσλαμβάνουμε. Έτσι σε αυτό το μάθημα θα παρακολουθήσουμε πως η έβδομη τέχνη πραγματεύεται μείζονα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής αλλά και, ταυτόχρονα, πως διερευνά τους δικούς μας τρόπους να σκεφτόμαστε πολιτικά και να συγκροτούμε τις θεωρίες μας. Στο μάθημα θα συμμετέχουν περισσότεροι διδάσκοντες του Τμήματος, ενώ προβλέπεται προβολή, ανάλυση και διαλογική πραγμάτευση των ταινιών. Μεταξύ των βασικών εννοιών των Διεθνών Σχέσεων που θα εξετασθούν περιλαμβάνονται: ρεαλισμός και νεορεαλισμός, ιδεαλισμός και διεθνής κοινωνία, νεοφιλελευθερισμός και παγκοσμιοποίηση, μαρξισμός και νεομαρξισμός, σύγκρουση πολιτισμών, παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, αποσόβηση στον Ψυχρό Πόλεμο και η κρίση πυραύλων στην Κούβα

   

 • Optional

 • Optional

 • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

  Κωδικός:

   ΕΣΔΙΚ53-1

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  P. Liakouras - Associate Professor

  Στόχος του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος των θεωριών αλλά και πρακτικών σχετικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις όπως έχουν γίνει αντικείμενο της πρακτικής και έχουν θεωρητικοποιηθεί με τη βοήθεια και προτύπων εκ της ψυχολογίας, των οικονομικών και των μαθηματικών. Η θεωρία υπακούει στην πρακτική εμπειρία και δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν με στιγμές διπλωματικών επιτυχιών είτε σε επίπεδο διαπραγμάτευσης είτε μεσολάβησης. Και τα παραδείγματα από την ιστορία της διπλωματίας είναι πολλά. Έχουν δε ταξινομηθεί και αποτελέσει την ύλη ενός νέου σχετικά κλάδου που διδάσκεται σε αρκετές σχολές του εξωτερικού. Το μάθημα ολοκληρώνεται με ασκήσεις και προσομοιώσεις.

  Το μάθημα αφορά στη Θεωρία και τις Τεχνικές των Διεθνών Διαπραγματεύσεων και χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι εισαγωγική και μεθοδολογική περί διαπραγματεύσεων. Κατά τη δεύτερη ενότητα, αναλύεται διεξοδικά η θεωρία του Roger Fisher και της ομάδας διαπραγματεύσεων της Νομικής Σχολής του Harvard και συμπληρώνεται με άλλες προσεγγίσεις. Η τρίτη ενότητα ολοκληρώνεται με επιλογή περιπτώσεων διεθνών πολιτικών διαπραγματεύσεων και με ασκήσεις προϊδέασης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καλύπτεται η ύλη που διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  Οι βασικές γνώσεις επί των διαπραγματεύσεων: η διαπραγμάτευση ως διαδικασία, η δομή, η μέθοδος, οι τακτικές, η στρατηγική, τα αποτελέσματα. Στοιχεία επιτυχούς διαπραγμάτευσης, η επίτευξη συμφωνίας (deal), τα στερεότυπα, οι πολιτιστικές παραστάσεις, δοκιμασμένες αρχές – κανόνες (rules of thumb) για επιτυχή διαπραγμάτευση, επιλογή συστήματος διαπραγμάτευσης, η integrative vs confrontational διαπραγμάτευση, η διμερής διαπραγμάτευση, η πολυμερής διαπραγμάτευση, οι διαφορές στο στυλ, το στοιχείο της ισχύος, η παρέμβαση και μεσολάβηση, η εσωτερική και εξωτερική διαπραγμάτευση, το προσωπικό στυλ, το εθνικό στυλ, η κουλτούρα, η προδιαπραγμάτευση, η κυρίως (detailed) διαπραγμάτευση, η συμφωνία, η μεταδιαπραγμάτευση : εκτέλεση της συμφωνίας, η βιωσιμότητά της. Στρατηγικές – τακτικές. Η shuttle diplomacy. Ανταλλαγή και συμφωνίες πακέτο. Two track setting. Framing. Η μέθοδος διαπραγμάτευσης της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ (Roger Fisher) : Οι επιμέρους ενότητες : η διαπραγμάτευση επί τη βάσει αρχών, η αναζήτηση αμοιβαίου οφέλους, η διαπραγμάτευση επί τη βάσει συμφερόντων και όχι θέσεων, η γνώση των συμφερόντων της άλλης πλευράς, η προετοιμασία (brainstorming), οι εναλλακτικές επιλογές, η χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, η διαπραγματευτική ισχύς, η ΒΑΤΝΑ. Το πρότυπο της μεσολάβησης και οι εκβάσεις των κρίσεων. Η σύγκρουση και η διαπραγμάτευση. Τα είδη της μεσολάβησης και οι συνθέσεις του προτύπου. Τακτικές μεσολάβησης (sticks and carrots). Οι βασικές παράμετροι των διεθνών συμφωνιών (πολιτικών και άλλων). Η διαπολιτισμική διαπραγμάτευση, οργανωτικά ζητήματα: τόπος, ημερήσια διάταξη, γλώσσα, αντιπροσωπείες. Η γραφειοκρατία.

  Δεν υπάρχει καμία επικάλυψη με άλλο μάθημα εξ όσων διδάσκονται στο Τμήμα. 

   

 • Στρατηγική

  Κωδικός:

  ΕΣΟΔΕ54-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  2 / 1

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  N. Raptopoulos - Assistant Professor

  I. Konstantopoulos - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES182/

  Σκοπός του μαθήματος ‘Στρατηγική’, είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές έννοιες της στρατηγικής θεωρίας, τα επίπεδα της στρατηγικής (τακτικό, επιχειρησιακό, στρατηγικό) και τα κυριότερα είδη στρατηγικής (χερσαία, αεροπορική, ναυτική). Υπό το πρίσμα της στρατηγικής ανάλυσης, οι φοιτητές θα μπορούν να προσεγγίσουν μια σειρά από θέματα στις διεθνείς σχέσεις που αφορούν τη χρήση βίας, τον πόλεμο και τα αίτια του, την αποτροπή, την σύναψη συμμαχιών κ.ά. Το μάθημα ‘Στρατηγική’ εξετάζει τo αντικείμενο των Στρατηγικών Σπουδών, μια υποκατηγορία των Διεθνών Σχέσεων, η οποία δίνει έμφαση στην έννοια της ισχύος στο διεθνές σύστημα. Συνεπώς, το μάθημα μελετά την έννοια και την τυπολογία της ισχύος, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους τα κράτη επιδιώκουν να αυξήσουν την ισχύ τους, προκειμένου να επιβιώσουν στο άναρχο διεθνές σύστημα. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται αναφορά σε κλασσικούς και σύγχρονούς εκφραστές της στρατηγικής σκέψης, ενώ έμφαση δίνεται στην ανάλυση ιστορικών, αλλά και σύγχρονων περιπτωσιολογικών μελετών (ένοπλες συγκρούσεις, πόλεμοι και στρατηγικά δόγματα). 

 • Διεθνής Ασφάλεια

  Κωδικός:

   ΕΣΚΟΙ94

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  M. Bosi - Associate Professor

  Η εξέταση του διεθνούς περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της διεθνούς ασφάλειας Το μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό, αναλύοντας θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της διεθνούς ασφάλειας. Συνάμα εξετάζονται έννοιες ήπιας ασφάλειας και οι διαστάσεις τους στο διεθνές περιβάλλον. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής.

   

   

   

   

 • Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων

  Κωδικός:

   ΕΣΚΟΙ93

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  E. Evaghorou - Assistant Professor

  Το μάθημα «Διπλωματία και στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων» διδάσκεται σε ένα προχωρημένο εξάμηνο και σκοπό έχει να εμβαθύνει θεωρητικά και περιπτωσιολογικά στο μεγαλύτερο ζήτημα της διεθνούς πολιτικής, δηλαδή τις ηγεμονικές στρατηγικές και τα βαθύτερα αίτια του ανταγωνισμού και των συγκρούσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η ανάλυση αυτή ενώνει τα νήματα πολλών άλλων γνώσεων και φωτίζει καίριες πτυχές της διεθνούς πολιτικής που αφορούν ζωτικά την Ελλάδα και άλλες μικρές και μεσαίες δυνάμεις. Ενέχει επίσης μεγάλη ερμηνευτική αξία για την κατανόηση των αιτίων πολλών περιφερειακών συγκρούσεων. Από μια ευρύτερη προοπτική, το μάθημα καλύπτει το θεωρητικό και εμπειρικό σκέλος που αφορά στην στρατηγική δράση των μεγάλων δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά τα ακόλουθα: Πρώτον, οι συστημικές θεωρίες της διεθνούς πολιτικής και η συναφής διαμάχη εναλλακτικών ρευμάτων σκέψης. Δεύτερον περιπτωσιολογικές μελέτες των δύο τελευταίων αιώνων που αφορούν την συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων όπως αυτές των ΗΠΑ (1900-σήμερα), της Σοβ. Ένωσης (1917-1991), της Γερμανίας (1868-1945), της Ιαπωνίας (1868-1945), της Μεγ. Βρετανίας (1792-1990) κα της Γαλλίας (1789-1945). Επιπρόσθετα και σε μια εξειδικευμένη προοπτική αναλύεται η ισορροπία ισχύος μεταξύ μεγάλων δυνάμεων και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός ασφαλείας, η έννοια του πολέμου μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, η έννοια της ισχύος και οι συντελεστές ισχύος που αναπτύσσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν επιμελώς τα κείμενα που προτείνονται, να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας και να συμμετέχουν με σχόλια και ερωτήματα. Η μελέτη κατά την διάρκεια του εξαμήνου είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Το σύγγραμμα που προτείνεται είναι το J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Επιπρόσθετα, εξετάζονται ποια συναφή κείμενα διαθέτουν οι φοιτητές από προηγούμενα έτη για να γίνουν εκλεκτικές αναφορές. Ο τελικός γραπτός έλεγχος γνώσεων στηρίζεται στην διδασκαλία, σε αυτά που αναπτύσσονται στις συναντήσεις μας και σε συναφή δοκίμια ή άρθρα που δίνονται κατά την διάρκεια του έτους. 

 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

  Κωδικός:

   ΕΣΟΙΚ41-1

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  S. Roukanas - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES121/

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο σ’ ένα διεθνές περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και πολυσύνθετο. Το διεθνές επιχειρηματικό κλίμα καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων που οφείλουν να μελετηθούν προκειμένου να κατανοηθούν οι στρατηγικές των σύγχρονων επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων τους. Η μελέτη των άμεσων ξένων επενδύσεων και οι επιδράσεις τους τόσο στις χώρες πραγματοποίησης όσο και στις χώρες προέλευσης και η διαδικασία εξέλιξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων αποτελούν κεντρικά ζητήματα προς διεύρυνση στα πλαίσια του μαθήματος. 

   

   

 • Αγγλική Γλώσσα - Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Δεξιότητες Ρητορικής και Προσομοίωσης στη Διπλωματία

  Κωδικός:

  ΕΣΑΓΓ16-2 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  G. Diamantis - Associate Professor

  To πρώτο μέρος του μαθήματος αναφέρεται στη διαπολιτισμική επικοινωνία όπως επίσης και στις δεξιότητες ρητορικής, δημόσιου λόγου και προσομοίωσης στη διπλωματία. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην γλωσσική πολιτική της ΕΕ και σε κείμενα του δικαίου της ΕΕ για μετάφραση με γλώσσα στόχο την Αγγλική .

  Ο στόχος του μαθήματος στο εξάμηνο αυτό διαφέρει από τα προηγούμενα εξάμηνα στο ότι μεγάλη έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο, ο επαρκής χειρισμός του οποίου κρίνεται απαραίτητος για το επαγγελματικό μέλλον των φοιτητών/φοιτητριών. Πιο συγκεκριμένα, ή ύλη του μαθήματος αυτού στοχεύει στην εξάσκηση αυτής της γλωσσικής δεξιότητας ούτως ώστε οι φοιτητές/φοιτήτριες να αποκτήσουν την ευχέρεια να αναπτύσσουν σε ομαδικές συζητήσεις- debates- αντιλογίες- τις απόψεις τους σε θέματα επίκαιρα αλλά και διαχρονικά. Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα εξής :

  • Να εφαρμόζει ο φοιτητής/η φοιτήτρια τις τεχνικές συμμετοχής σε ομαδική συζήτηση- αντιλογία-debate,
  • Να μελετά και να αναλύει άρθρα από διάφορες πηγές και με θεματολογία που άπτεται του αντικειμένου σπουδών του/της ( διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, ενεργειακή πολιτική, τρομοκρατία, ο ρόλος των ΜΚΟ, ο ρόλος της θρησκείας στις Διεθνείς Σχέσεις κ. ά)
  • Να συντάσσει γραπτή περίληψη σχετική με θέματα από άρθρα τα οποία έχει ήδη επεξεργαστεί σε προφορικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την κριτική του σκέψη. 
 • Σεμινάριο: Ελληνική Διπλωματία: Τουρκία και Κυπριακό

  Κωδικός:

  ΕΣΜΑΘ82 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  2

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  D. Tsirigotis - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES154/

  Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου Ελληνική Διπλωματία- Τουρκία & Κυπριακό είναι η μελέτη των κεντρικών ζητημάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα περιφερειακά της υποσυστήματα και συγκεκριμένα στο τρίγωνο Αθήνα-Άγκυρα- Λευκωσία, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια συγκρουσιακή υφή στη σύγκαιρη μεταπολιτευτική περίοδο. Υπό αυτό το πρίσμα το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη διαμόρφωση-εφαρμογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής- διπλωματίας. Συνδυάζοντας τη θεωρία των διεθνών σχέσεων με τη διπλωματική πρακτική θα βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των αξονικών προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο, καλλιεργώντας παράλληλα τις τεχνικές δεξιότητες της διπλωματικής πράξης, ως απαραίτητο εφόδιο για την εισαγωγή τους στο πραγματολογικό πεδίο εφαρμογής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

 • Optional

 • Optional

 • Ειδικά Θέματα Ελληνική Εξωτερικής Πολιτικής

  Κωδικός:

   ΕΣΚΟΙ90

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  5

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  P. Liakouras - Associate Professor

  D. Tsirigotis - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES178/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ο Πόλεμος στις Διεθνείς Σχέσεις

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ92 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  E. Evaghorou - Assistant Professor

  N. Raptopoulos - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES196/

  Το μάθημα ‘Πόλεμος στις Διεθνείς Σχέσεις’, όπως και το «Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων», διδάσκεται σε ένα προχωρημένο εξάμηνο. Σκοπό έχει να φωτίσει το σημαντικότερο φαινόμενο της ιστορίας, την θέση και τον ρόλο του πολέμου στην διεθνή πολιτική. Συμπεριλαμβάνονται ιστορικά ζητήματα, ο συναφής θεωρητικός προβληματισμός και κυρίως η σχέση πολέμου, πολιτικής και στρατηγικής, σύγχρονα μεγάλα προβλήματα όπως η διασπορά των μέσων μαζικής καταστροφής και οι σχέσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών στην διεθνή πολιτική. Οι διεθνικοί δρώντες εξετάζονται τόσο ως ζήτημα της διεθνούς διακυβέρνησης όσο και ως ζήτημα το οποίο κατά την διάρκεια της μεταψυχροπολεμικής περιόδου αποτέλεσε το αίτιο επεμβάσεων στην διεθνή πολιτική. Η εξέταση αυτών και άλλων πεδίων γίνεται σε αναφορά με κλασικά κείμενα στοχαστών όπως οι Θουκυδίδης, Μακιαβέλι, Κλαούζεβιτς, Κονδύλης, Aron, Bull, Wight, Waltz και Mearsheimer. 

   

   

   

 • Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική

  Κωδικός:

  ΕΣΟΔΕ58 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  N. Georgopoulos - Professor (ΟΔΕ)

  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων εξετάζεται η διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων για την επίτευξη των οργανωσιακών σκοπών. Αντιμετώπιση των ευκαιριών και απειλών που εμφανίζονται από τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, εναρμόνιση της στρατηγικής με τις επιχειρηματικές δυνατότητες και δημιουργία οργανισμών με κατάλληλες δομές, διαδικασίες και συστήματα. Το μάθημα δεν ασχολείται μόνο με τις επιρροές της αγοράς, της κουλτούρας και του πολιτικού περιβάλλοντος στη λήψη αποφάσεων, αλλά ακόμη ενθαρρύνει την αντίληψη για δημιουργική ανταπόκριση και καινοτομία.

   

   

   

   

   

 • Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Διεθνούς Πολιτικής

  Κωδικός:

  ΕΣΚΟΙ96 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Tziampiris - Professor

  A. Liaropoulos - Assistant Professor

  Το μάθημα αυτό επιλέγει δυο η τρεις γεωγραφικές περιφέρειες κάθε χρόνο και αναλύει σε βάθος τις πολιτικές και οικονομικές τους εξελίξεις. Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 θα καλυφθούν η ευρύτερη Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική και η ΝΑ Ασία. Απαιτούνται παρουσιάσεις. 

   

   

   

   

   

   

   

 • Οικονομία και Διπλωματία Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  Κωδικός:

  ΕΣΟΙΚ92-1 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  4

  Ώρες Διδασκ:

  4

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  J. Paravantis - Assistant Professor

  A. Dagoumas - Assistant Professor

  Eclass:

  https://eclass.unipi.gr/courses/DES177/

  Εξέταση της οικονομικής και διπλωματίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας μέσα από τρεις πυλώνες.

  (1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Βασικές αρχές περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας. Οικολογία και οικοσυστήματα. Υδρόσφαιρα, υδατική ρύπανση και υδατική μόλυνση. Γεώσφαιρα, αρχές εδαφολογίας και εδαφική διάβρωση. Ατμόσφαιρα και ατμοσφαιρική ρύπανση. Αστική θερμική νησίδα. Ενέργεια, φαινόμενο θερμοκηπίου και παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

  (2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Βασικές έννοιες περιβαλλοντικής ηθικής. Έννοια και επίπεδα ανάπτυξης, εισόδημα ανά κεφαλή και ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Τάσεις εξέλιξης του παγκόσμιου πληθυσμού και της διεθνούς οικονομίας. Φτώχεια και πείνα σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξη. Εξωτερικό κόστος και μέθοδοι ενσωμάτωσης αυτού στις παραδοσιακές αγορές. Βέλτιστο επίπεδο ρύπανσης. Οι τέσσερεις παράμετροι: οικονομία, ενέργεια, περιβάλλον και εκθετική αύξηση. Εξίσωση IPAT. Περιβαλλοντικές καμπύλες Kuznets. Ατζέντα 21. Μελέτες κόστους-ωφέλειας και αριθμητικές μέθοδοι επιλογής εναλλακτικών έργων. Κίνητρα και σηματοδότηση. Μέθοδοι αποτίμησης μη βασιζόμενες σε αγορές: ενδεχόμενη ή εξαρτημένη εκτίμηση, μεταφορικό κόστος, ηδονικό κόστος, μεταφορά ωφελειών. Ανάλυση οικολογικού αποτυπώματος. Δείκτες ποιότητας ζωής.

  (3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Διμερή, περιφερειακά και πλανητικά προβλήματα διασυνοριακής ρύπανσης. Στρατηγικά παίγνια σε παγκόσμιες ενεργειακές και περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις.

 • Γλωσσικές Δεξιότητες

  Κωδικός:

  ΕΣΓΑΛ08-1 ΕΣΓΕΡ08-1 ΕΣΑΡ06 

  Τύπος:

  Core

  ECTS Credits:

  3

  Ώρες Διδασκ:

  3 / 3 / 3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  Ch. Gkousios - Associate Professor

  Elpida Alexiadou - Kotiou - EEP

  G. Diamantis - Associate Professor

  Γαλλική Ορολογία στις Διεθνείς Σχέσεις

  1. Περιεχόμενο μαθήματος: Επεξεργασία πρωτότυπων κειμένων με θέματα από: α. την Ευρωπαϊκή Ένωση β. το Συμβούλιο της Ευρώπης και γ. τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και δ. τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου Εξοικείωση των φοιτητών με τη σχετική διπλωματική, νομική και οικονομική ορολογία.

  2. Διάρθρωση της ύλης : Χωρισμός σε ομάδες εργασίας καθεμιά από τις οποίες θα αναλάβει την παρουσίαση , γραπτή και προφορική, δύο θεματικών αξόνων. Η συγκεκριμένη προαιρετική εργασία θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξασφαλίσουν έως και το 25% της τελικής βαθμολογίας [2,5 βαθμοί].

  3. Τρόπος εξέτασης: Γραπτή δοκιμασία στο τέλος του εαρινού εξαμήνου. Δεν ισχύει οποιασδήποτε μορφής απαλλαγή με βάση τη κατάθεση ενός διπλώματος/ πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Η εξεταστέα ύλη θα είναι , ασφαλώς, απολύτως συναφής με την θεματογραφία των παραδόσεων και θα περιλαμβάνεται στο σχετικό εγχειρίδιο που θα διανεμηθεί με την έναρξη του εξαμήνου. 

  Γερμανική Γλώσσα: Μεθοδολογική Προσέγγιση Ειδικών Κειμένων

  Η ύλη του ογδόου εξαμήνου περιλαμβάνει εξειδικευμένα κείμενα με περιεχόμενο συναφή του αντικειμένου σπουδών των φοιτητών του τμήματος. Τα κείμενα αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, στις ιδρυτικές Συνθήκες, στην Ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική πολιτική και στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γραμματική/συντακτικό: παράγωγα, σύνθετες λέξεις, μετοχικοί προσδιορισμοί, αναφορικές προτάσεις, γερούνδιο, τελικές, χρονικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές και συγκριτικές προτάσεις, παθητική φωνή, ρήματα με εμπρόθετο προσδιορισμό, μετατροπή εμπρόθετου προσδιορισμού σε δευτερεύουσα πρόταση, πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, μετατροπή μετοχικών προσδιορισμών σε αναφορικές προτάσεις, ασκήσεις λεξιλογίου. 

   

 • Σεμινάριο: Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ - Εισαγωγή

  Κωδικός:

   ΕΣΜΑΘ81

  Τύπος:

  ECTS Credits:

  2

  Ώρες Διδασκ:

  3

  Διδάσκοντες / Διδάσκουσες:

  A. Samaras - Assistant Professor

  Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα φαινόμενα της ρητορικής και της πειθούς, η εισαγωγή στην χρησιμοποίησης της επικοινωνίας προς επίτευξη στόχων και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων will be presented will be presented will be presented. Στο πλαίσιο του μαθήματος η ρητορική επικοινωνία και η πειθώ συνδέονται με σύγχρονες εκφάνσεις της στρατηγικής επικοινωνίας ενώ έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Έμφαση δίνεται στην ρητορική συγκρότηση αφηγημάτων και στρατηγικών πειθούς που συνδέονται με την διεθνή πολιτική. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις εργασίες αποκτούν λειτουργική γνώση της μεθοδολογίας της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.

  Θέματα:

  1) Η Ρητορική ως Μορφή της Επικοινωνίας 2) Το Ιστορικό και Ιδεολογικό Πλαίσιο Ανάπτυξης της Ρητορικής. 3) Ρητορικά Είδη, Ανάλυση Ρητορική Τόπων 4) Διαδικασίες Πειθούς (Ήθος, Λόγος, Πάθος). 5) Εισαγωγή στην Θεωρία Επιχειρηματολογίας. 6) Επίθεση και Αρνητισμός στην Ενδοκρατική και Διακρατική Επικοινωνία. 7) Ερωτήσεις και Στρατηγικές Συνεντεύξεων. 8) Πειθώ Μέσω της Διαχείρισης Ορισμών. Τεχνικές Ελέγχου του Ορισμού μίας Κατάστασης 9) Αξιοποίηση των Ερμηνευτικών Σχημάτων στην Κωδικοποίηση Μηνύματος. 10) Η Χρήση των Μεταφορών στην Διεθνή Πολιτική 11) Η θεωρία Παραγωγικών Αιτιών και η Ρητορική της Απόδοσης Υπαιτιότητας 12) Η Ρητορική Διάσταση της Απολογίας. Θεωρίες Αποκατάστασης Εικόνας. Συλλογικές και Διακρατικές Απολογίες. 13) Αρχές Συγγραφής Λόγων. 

 • Optional

 • Optional

 

Χ: Χειμερινό - Ε: Εαρινό

 • Χ - Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον/ΔΕΣΕΠ46-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την μελέτη των μέσων επικοινωνίας (Μ.Ε.) της λειτουργίας τους και του τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουν στην συγκρότηση του διεθνούς περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη του μαθήματος ακολουθεί τους εξής άξονες: δομή και λειτουργία των μέσων επικοινωνίας, περιεχόμενο των μέσων επικοινωνίας με έμφαση στον μηχανισμό παραγωγής των ειδήσεων, θεωρίες επιδράσεων των Μ.Ε., παγκοσμιοποίηση και επικοινωνία, εδραίωση των νέων μέσων ως φορέων νέων συνθηκών στο πεδίο επικοινωνίας. Η εξειδίκευση της λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον γίνεται μέσω θεμάτων όπως: η επίδραση των εξελίξεων της τεχνολογίας στον συνεχή μετασχηματισμό του επικοινωνιακού πεδίου, η διεθνοποίηση των Μ.Ε., οι ανισορροπίες στην παγκόσμια ροή πληροφορίας, η διαλεκτική τοπικού και παγκόσμιου στην παραγωγή και κατανάλωση του περιεχομένου των Μ.Ε. (glocalization), η ανάλυση εξειδικευμένων επιδράσεων των ΜΜΕ στην εξωτερική πολιτική όπως η επίδραση-CNN και η ανάπτυξη των παναραβικών διαύλων επικοινωνίας.

  Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις ομαδικές εργασίες αποκτούν λειτουργική γνώση της μεθοδολογίας της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 

   

 • Χ - Κίνα: Διεθνής Ρόλος & Εξωτερική Πολιτική/ΔΕΣΕΠ06-2-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στο μάθημα διερευνώνται οι αιτίες ανόδου και πτώσης ηγεμονικών δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. Οι διαφορετικές συμπεριφορές που υπήρξαν στην ιστορία. Μέσα από την ανάλυση της διαδρομής της Κίνας στα πέντε χιλιάδες χρόνια ύπαρξής της εξετάζονται οι μηχανισμοί που μια χώρα υψηλής τεχνολογίας, ισχυρής οργάνωσης με ικανή γραφειοκρατία οδηγήθηκε σε παρακμή, αλλά και οι συνθήκες επανόδου της. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η Κίνα ηττήθηκε στην περίοδο της διεθνοποίησης και επανακάμπτει στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Καταδεικνύονται οι επιπτώσεις που έχει η άνοδος της Κίνας στο σημερινό παγκόσμιο σύστημα. Αναλύονται οι παράγοντες ανάδυσης της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία και πως επηρεάζει τις δομές της παγκόσμιας οικονομίας. Εξετάζεται το πλέγμα των οικονομικών σχέσεων της Κίνας με τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική. Μελετάται η ενεργειακή πολιτική της Κίνας. Τα διδάγματα που μπορούν να εξαχθούν από την κινεζική περίπτωση για Ευρώπη και Ελλάδα. Συγκρίνεται η πολιτική της εποχής του Μάο (μεγάλα άλματα, «να ανθίσουν χίλια λουλούδια», πολιτιστική επανάσταση) με εκείνη των μεταρρυθμίσεων εκσυγχρονισμού τα τελευταία τριάντα χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις σχέσεις της Λ.Δ. της Κίνας με τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία, καθώς και στα ειδικά εθνικά προβλήματα της Κίνας (Ταϊβάν, Θιβέτ, μουσουλμανικοί πληθυσμοί, εσωτερική Μογγολία).

 • Χ - Οι Αναδυόμενες Δυνάμεις στο Διεθνές Σύστημα/ΔΕΣΕΠ75-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Χ - Ανατολική Μεσόγειος: Διεθνείς Σχέσεις & Οικονομία/ΔΕΣΕΠ71-1/ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   

 • Χ - Ευρωατλαντικές Σχέσεις/ΔΕΣΕΠ58-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Η προβολή, οι θέσεις και η λειτουργία της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας από τη δημιουργία της έως σήμερα. Το μάθημα εξετάζει την πορεία της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας από το τέλος του Β’ΠΠ, το Ψυχρό Πόλεμο έως τη σημερινή εποχή. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων των Διεθνών Σχέσεων, της Διεθνούς Ασφάλειας και της Στρατηγικής.

 • Χ - Πολιτική Βία & Ασύμμετρες Απειλές στην Σημερινή Ευρώπη/ΔΕΣΕΠ77/ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Το μάθημα «Πολιτική Βία και Ασύμμετρες Απειλές στη σημερινή Ευρώπη» διαπραγματεύεται εισαγωγικά, τη διαχρονική έννοια και τη θεωρία της πολιτικής βίας, με άξονα την εμφάνιση και δράση της στα Ευρωπαϊκά κράτη, από τη δεκαετία του 1960, έως σήμερα. Παράλληλα, προσεγγίζεται το πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο επί του οποίου αναπτύχθηκε και λειτούργησε η πολιτική βία και αναλύονται τα αίτια και οι αφορμές της εμφάνισης και της εξέλιξής της.

  Ακολούθως, σε δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση επικεντρώνεται στην οπτική των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και εκ μέρους τους αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών καταστολής που αναδείχτηκαν ως επίσημη ή μη, κρατική αντίδραση. Παράλληλα, η ανάλυση εστιάζεται σε μελέτες περιπτώσεων, ανά χώρα, αρχικά αυτοτελώς και εν συνέχεια σε συγκριτικό πλαίσιο, με σκοπό την ανάδειξη μελέτη και εξήγηση των διαφοροποιήσεων του φαινομένου.

   

   

   

   

   

   

 • Χ - Διπλωματία και Στρατηγική των Η.Π.Α./ΔΕΣΕΠ48-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές πτυχές της αμερικανική εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους έως σήμερα. Το περιεχόμενο του μαθήματος στηρίζεται σε δύο ιστορικούς πυλώνες. Ο πρώτος αναφέρεται από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους έως την λήξη του Β’ Π.Π. και ο δεύτερος από το 1945 έως σήμερα. Συγκεκριμένα, υπό το πρίσμα κεντρικών ερωτημάτων της θεωρίας διεθνών σχέσεων εξετάζεται η διαδρομή του αμερικανικού κράτους που οδήγησε στην διαδοχική διεύρυνση των συνόρων του, την ενίσχυση των εξουσιών της κεντρικής κυβέρνησης, τους παράγοντες που διαμόρφωναν την ιδιόμορφη πολιτικής της «απομόνωσης» και τους παράγοντες που οδήγησαν σε μια πιο ενεργή συμμετοχή στην διεθνή πολική που κορυφώθηκε με την συμμετοχή στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακολούθως, υπό το πρίσμα των ίδιων βασικά κεντρικών ερωτημάτων, εξετάζεται η διαδρομή της στρατηγικής των ΗΠΑ κατά την μεταπολεμική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμαχίες των ΗΠΑ μετά το 1945, το πυρηνικό δόγμα και εξέλιξή του από την Χιροσίμα μέχρι σήμερα, ο Ψυχρός Πόλεμος και η στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με την άλλη υπερδύναμη, οι μεταπολεμικές γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές παράμετροι της αμερικανικής εθνικής στρατηγικής και η μετεξέλιξή τους, οι στρατηγικές προϋποθέσεις του Ευρωατλαντικού άξονα πριν και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ατλαντική Συμμαχία και τα στρατηγικά της δόγματα καθώς επίσης και η μετεξέλιξή και προβολή της αμερικανικής εθνικής στρατηγικής μετά το 1990 μέχρι και τις μέρες μας αναφορικά με την Ατλαντική Συμμαχία. Τέλος, στα πλαίσια των ιστορικών αναφορών για τις αμερικανικές προεδρίες αναλύεται το αμερικανικό στρατηγικό δόγμα μετά τον Β’ Π.Π.

  Το μάθημα αυτό όπως και κάθε άλλο μάθημα διεθνών σχέσεων είναι συμπληρωματικό με όλα τα άλλα και συχνά επικαλυπτόμενο με διδακτικά γόνιμο τρόπο.

 • Χ - Τούρκικο Πολιτικό Σύστημα & Εξωτερική Πολιτική/ΔΕΣΕΠ41-1-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την εσωτερική κοινωνική οργάνωση της Τουρκίας καθώς και να αναλύσει την εξωτερική της πολιτική από την ίδρυση του τουρκικού κράτους έως και σήμερα. Ανάλυση των παραμέτρων που αφορούν την εσωτερική κοινωνική δομή της Τουρκίας και της Εξωτερικής της Πολιτικής. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα παρακάτω ζητήματα: Πρώτον, στην εσωτερική πολιτική στην Τουρκία και στις αλλαγές της, στον ρόλο του στρατού. Δεύτερον, στον Παντουρκισμό και στον Κεμαλικό Εθνικισμό. Τρίτο, στον Ισλαμισμό και στις παραλλαγές του στην Τουρκία, στην Τουρκία ως μητροπολιτικό κράτος, και στους Τούρκους εκτός Τουρκίας. Τέταρτον, στην Κουρδική εξέγερση στην Τουρκία και στην καταστολή της καθώς και σε άλλες μειονοτικές ομάδες. Πέμπτον, στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και στις σχέσεις με τρίτους (ΗΠΑ / Ρωσία / Ευρώπη). Έκτον, στο ιστορικό υπόβαθρο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και στις μελλοντικές προοπτικές της (ως περιφερειακή δύναμη / ελληνοτουρκικά κυπριακό) Όχι κάποια συνάφεια με άλλο μάθημα.

 • Χ - Ανάλυση και Διαχείριση Διεθνών Οικονομικών Κρίσεων/ΔΕΣΕΠ29-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των διεθνών οικονομικών κρίσεων. Παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι σημαντικές κατηγορίες διεθνών οικονομικών κρίσεων όπως οι κρίσεις ύφεσης και πληθωρισμού, οι διαρθρωτικές κρίσεις, οι κρίσεις στις παγκόσμιες αγορές αγαθών, οι κρίσεις χρέους, οι τραπεζικές κρίσεις, οι φούσκες και οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι κρίσεις στις αγορές συναλλάγματος. Η ανάλυση κάθε μορφής κρίσης περιλαμβάνει τα αίτια, τις επιπτώσεις, τους μηχανισμούς διεθνούς μετάδοσης και τις πολιτικές αντιμετώπισής της. Επίσης, η ανάλυση κάθε κρίσης ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ιστορικών φαινομένων. Ειδική αναφορά γίνεται στην τρέχουσα διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, στην κρίση της Ευρωζώνης καθώς και στην Ελληνική κρίση. Στο τέλος του μαθήματος συζητείται η σχέση μεταξύ της οικονομικής επιστήμης και του φαινομένου της κρίσης. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς στην κατανόηση και διαχείριση ενός εκ των σημαντικότερων προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας και πολιτικής.

 • Χ - Συναλλαγματικά Συστήματα, Αγορές Συναλλάγματος και Συναλλαγματική Πολιτική/ΔΕΣΕΠ29-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις είναι ένα από σημαντικότερα φαινόμενα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Οι επί μέρους χώρες ή περιοχές του κόσμου έχουν διαφορετικά νομίσματα, τα οποία ανταλλάσσονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα συναλλαγματικά συστήματα. Οι αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών επιφέρουν σημαντικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία και ευημερία, ενίοτε δε ισχυρότατες οικονομικές διαταραχές. Η διεθνής οικονομική διπλωματία, όπως αυτή αναπτύσσεται σε διάφορα επίπεδα, έχει ως στόχο τη ρύθμιση των διεθνών νομισματικών σχέσεων και την αποφυγή νομισματικών πολέμων. Ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες διεθνείς συναλλαγματικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις υιοθετήθηκε ο στόχος της βελτίωσης του διεθνούς νομισματικής διακυβέρνησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση στους φοιτητές ειδικών γνώσεων στο γνωστικό πεδίο της συναλλαγματικής θεωρίας και πολιτικής, καθώς και στο πεδίο της πολιτικής οικονομίας των διεθνών νομισματικών σχέσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο των παραδόσεων αλλά και μέσω της εκπόνησης και παρουσίασης εργασιών θα αναπτυχθούν οι αναλυτικές, συνθετικές και κριτικές δεξιότητες των φοιτητών. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα διεθνή νομισματικά φαινόμενα και να διατυπώνουν προτάσεις πολιτικής.

  Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες:

  1. Εισαγωγή στο μάθημα
  1. Ισοζύγιο Πληρωμών και διεθνής κίνηση κεφαλαίων
  1. Συναλλαγματική ισοτιμία
  1. Αγορές Συναλλάγματος
  1. Συναλλαγματικά συστήματα σε θεωρία και πράξη
  1. Η θεωρία των βέλτιστων νομισματικών περιοχών
  1. Επιπτώσεις της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών
  1. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών
  1. Η πολιτική οικονομία του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος
  1. Διεθνή νομίσματα και διεθνής νομισματικός ανταγωνισμός
  1. Η εξωτερική διάσταση της ΟΝΕ και η διεθνής θέση του Ευρώ
  1. Διεθνείς συναλλαγματικές κρίσεις
  1. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος

   

   

 • Χ - Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική/ΔΕΣΕΠ60-1-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Σύντομη Περιγραφή

  Το μάθημα προσεγγίζει το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ΕΕ μέσα από το πρίσμα της ανάλυσης της δημόσιας πολιτικής.

  Εξετάζει τα κύρια πρότυπα διακυβέρνησης της ΕΕ και αναλύει τις κύριες διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται με αυτά. Ειδικότερα εξετάζει τις διαδικασίες (α) συγκρότησης / διαμόρφωσης και (β) εφαρμογής / υλοποίησης και εποπτείας / επιτήρησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Επικεντρώνεται στη μελέτη της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ (θεσμική διαδικασία και φορείς και όργανα) και τις παραμέτρους της υλοποίησης / εφαρμογής των Ευρωπαϊκών πολιτικών από τα κράτη μέλη και τις εθνικές διοικήσεις (υλοποίηση, εποπτεία / έλεγχος, όργανα, διαδικασίες).

  Το μάθημα δίνει ειδικό ενδιαφέρον στο ρόλο και τη σημασία των επιμέρους φορέων δράσης και των οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές (όργανα της ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις, εθνικές διοικήσεις, άλλοι φορείς, κά) όπως και στην εξέταση των ιδιαιτεροτήτων και των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν οι επιμέρους τομείς πολιτικής της Ένωσης (όπως στις περιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς, της πολιτικής ανταγωνισμού, της ΟΝΕ, των πολιτικών που διέπονται από την ΑΜΣ, κά.)

  Τέλος, το μάθημα πραγματεύεται τις πολιτικές διαστάσεις των διαδικασιών αυτών και τη σημασία τους για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη διατύπωση και αναδιατύπωση προτεραιοτήτων από τα θεσμικά όργανα και τους δρώντες και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.

  Θεματικές Μαθήματος

  1. Το «περιεχόμενο» της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Οι πολιτικές της ΕΕ
  2. Στοιχεία και συνιστώσες μελέτης της Ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής
  3. Πρότυπα διακυβέρνησης στην ΕΕ
   • 1. Η ΕΕ ως φορέας διαμόρφωσης πολιτικών. Λήψη αποφάσεων και διαδικασίες συγκρότησης Ευρωπαϊκών πολιτικών
   • 2. Η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών: Διαδικασίες και φορείς δράσης
   • 3. Διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής / επιτήρησης – Προβλήματα συμμόρφωσης στην ΕΕ

   

 • Χ - Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας στην ΕΕ/ΔΕΣΕΠ61-2-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΕΞΑΜΗΝΟ

  Στο μάθημα εξετάζεται η Ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση στις τρεις διαστάσεις – γενική εκπαίδευση, κατάρτιση, ανώτατη εκπαίδευση – καθώς και η πολιτική για την Έρευνα και Ανάπτυξη. Οι φοιτητές μελετούν τη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εξελίξεις στους δύο αυτούς τομείς εξετάζονται συγκριτικά με τις εξελίξεις στους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αλλά και σε συγκεκριμένες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα, Ισραήλ, Νορβηγία, Κίνα, κ.λ.π.). Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν επίσης με τις διάφορες ιστοσελίδες της ΕΕ για τη διεθνοποίηση των σπουδών και της έρευνας, την αναζήτηση υποτροφιών, εύρεσης εργασίας, ερευνητικών προγραμμάτων κ.λ.π

 • Χ - Πολιτική Κοινωνιολογία/ΔΕΣΕΠ14-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από την κατανόηση των ιστορικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις νέες προκλήσεις της διεθνούς πολιτικής σήμερα. Ειδικότερα οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

  1) Κοινωνική Στρωμάτωση: Εξετάζονται κλασσικές (Βέμπερ, Μαρξ) και σύγχρονες θεωρίες (Πάρκιν, Έρικ Όλιν Ράητ) της κοινωνικής στρωμάτωσης. Αναλύεται ειδικότερα η κοινωνική στρωμάτωση στη μεταβιομηχανική κοινωνία.

  2) Σύγχρονες Οργανώσεις: Αναλύεται η θεωρία του Βέμπερ για τη γραφειοκρατία και του Φουκώ για την επιτήρηση. Μελετώνται τα σύγχρονα μοντέλα κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης (Το Ιαπωνικό Μοντέλο, τα Κοινωνικά Δίκτυα, οι Υπερεθνικές Εταιρείες),

  3) Εργασία και Οικονομική Ζωή: Εξετάζονται ο Τεηλορισμός και Φορντισμός, η Ευέλικτη Εξειδίκευση, ο Αυτοματισμός και η Ομαδική Παραγωγή. Αναλύονται επίσης οι σημαντικότερες μεταβολές στον συνδικαλιστικό τομέα,

  4) Επαναστάσεις: Προσδιορίζονται οι διαφορές ανάμεσα στις επαναστάσεις, τις εξεγέρσεις, τις ταραχές και τα κινήματα. Αναλύονται οι βασικές θεωρίες της επανάστασης (Μαρξ, Ντέηβις, Τίλι) καθώς και η σχέση της επανάστασης με την κοινωνική μεταβολή,

  5) Παγκόσμια Μεταβολή: Εξετάζονται κριτικά οι θεωρίες της Μεταβιομηχανικής Κοινωνίας, του Μεταμοντερνισμού, του Τέλους της Ιστορίας (Φουκουγιάμα) και της Σύγκρουσης των Πολιτισμών (Χάντινγκτον). Το μάθημα αναλύει τις ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που έχουν συντελεσθεί τις τελευταίες δεκαετίες στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το μάθημα σκιαγραφεί, συνεπώς το ιστορικό πλαίσιο και τις προκλήσεις της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής.

 

Χ: Χειμερινό - Ε: Εαρινό

 • Χ - Παγκόσμια Οικονομική Γεωγραφία/ΔΕΣΕΠ76-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

 • Χ - Διεθνές Μάρκετινγκ/ΔΕΣΕΠ51-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις στρατηγικές και τις πολιτικές του διεθνούς μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες:

  1. Θεωρίες και Ερμηνεία της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων
  2. Αξιολόγηση και Επιλογή Διεθνών Αγορών
  3. Αξιολόγηση και Επιλογή Τρόπου Εισόδου στις Διεθνείς Αγορές
  4. Συμπεριφορά Καταναλωτών & Στρατηγικές Τμηματοποίησης Διεθνών Αγορών
  5. Επίδραση από τη Χώρα Προέλευσης & Βαθμός Εθνοκεντρισμού των Καταναλωτών.
  6. Στρατηγικές Τυποποίησης & Προσαρμογής του Μίγματος Μάρκετινγκ
 • Χ - Θεωρίες του Κράτους, του Δικαίου και της Οικονομίας-Θεμελιώδη Κείμενα/ΔΕΣΕΠ53-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται με τους φοιτητές θεμελιώδη κείμενα και βιβλία από το χώρο της πολιτικής, του δικαίου και της οικονομίας με μεγάλη επιρροή στη σύγχρονη σκέψη και επιστήμη (η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική).

 • Χ - Πληροφόρηση και Ασφάλεια/ΔΕΣΕΠ70-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   

   

   

   

 • Ε - Θεωρία Παιγνίων & Διεθνής Πολιτική/ΔΕΣΕΠ09-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Εφαρμογές των παιγνίων στην καθημερινή ζωή, τον αθλητισμό, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις. Ορολογία και βασικές έννοιες της θεωρίας στρατηγικών παιγνίων. Παίκτες, κινήσεις, στρατηγικές και ανταμοιβές. Παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων και πίνακες ανταμοιβών. Παίγνια σταθερού και μηδενικού αθροίσματος. Στοιχειώδη παίγνια: το παίγνιο του συντονισμού, η μάχη των φύλλων, το παίγνιο της κότας και το παίγνιο των φυλακισμένων. Ισορροπία κυρίαρχων στρατηγικών, ισορροπία Nash, ισορροπία Schelling. Παίγνια διαδοχικών κινήσεων και δένδρα αποφάσεων. Υποπαιγνιακά τέλεια ισορροπία Nash και η αξιοπιστία υποσχέσεων και απειλών. Παιγνιοθεωρητική ανάλυση της κρίσης της Κούβας (1962). Παραδείγματα παιγνίων σε κινηματογραφικές ταινίες. Εφαρμογές των παιγνίων διαπραγματεύσεων στη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Αποκλίσεις από την τέλεια ορθολογικότητα, κοινωνικοί αυτοματισμοί, επιστήμη πειθούς, διαισθητική κρίση και γλώσσα σώματος.

 • Ε - Διεθνές Μάρκετινγκ/ΔΕΣΕΠ51-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις στρατηγικές και τις πολιτικές του διεθνούς μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες:

  1. Θεωρίες και Ερμηνεία της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων
  2. Αξιολόγηση και Επιλογή Διεθνών Αγορών
  3. Αξιολόγηση και Επιλογή Τρόπου Εισόδου στις Διεθνείς Αγορές
  4. Συμπεριφορά Καταναλωτών & Στρατηγικές Τμηματοποίησης Διεθνών Αγορών
  5. Επίδραση από τη Χώρα Προέλευσης & Βαθμός Εθνοκεντρισμού των Καταναλωτών.
  6. Στρατηγικές Τυποποίησης & Προσαρμογής του Μίγματος Μάρκετινγκ
 • Ε - Εξωτερική Πολιτική της Ρώσικης Ομοσπονδίας/-ΕΑΡΙΝΟ-ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στο μάθημα παρουσιάζονται πτυχές της Ρωσικής – Σοβιετικής – Ρωσικής ιστορίας και των κοινωνικών – πολιτικών – κοσμοθεωρητικών μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 120 χρόνια και οι οποίες επιδρούν στο σημερινό Ρωσικό Κράτος και την εξωτερική του πολιτική. Αναλύεται ο τρόπος που ορίζει η Ρωσία τα εθνικά της συμφέροντα. Το κέντρο βάρους του μαθήματος αφορά στις αλλαγές που πραγματώνονται στον σύγχρονο κόσμο και πώς αυτές επιδρούν και λαμβάνονται υπόψη στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Η εξωτερική πολιτική της οποίας, εξετάζεται μέσα από τρεις κύκλους:

  Α. Η παγκοσμιοποίηση, το διεθνές σύστημα και ο κόσμος σήμερα.

  Β. Οι τρίτες δυνάμεις στον περίγυρό της Ρωσίας.

  Γ. Ο «γειτονικός» μετασοβιετικός χώρος.

  Ειδικό βάρος δίνεται στις σχέσεις της Ρωσίας με τα Βαλκάνια και ειδικότερα με την Ελλάδα, καθώς και με την Κύπρο.

 • Ε - Διεθνές Δίκαιο ΙΙ: Δίκαιο Θάλασσας/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στόχος του μαθήματος να αποκτήσει κάθε φοιτήτρια και φοιτητής την απαραίτητη γνώση σε βάθος των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου καθώς και των αρμοδιοτήτων κάθε κράτους στη διεθνή έννομη τάξη. Ειδικότερος στόχος είναι η εμβάθυνση στους κανόνες και αρχές του δικαίου της θάλασσας που αποτελεί ένα ειδικότερο αντικείμενο του διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου κρίνεται η εισαγωγή του. Για την αποσυμφόρηση των υποχρεωτικών μαθημάτων του κλάδου μαθημάτων του Διεθνούς Δικαίου, το «Δίκαιο Θάλασσας» διδάσκεται ως μάθημα επιλογής για να προσελκύσει φοιτητές με έντονο ενδιαφέρον στον κλάδο αλλά και έφεση εμβάθυνσης αλλά και εξοικείωσης με ένα θέμα που ενδιαφέρει τη χώρα μας με πλείστες θαλάσσιες ζώνες αλλά και μείζονα προβλήματα με τις γειτονικές χώρες που εγείρουν διεκδικήσεις αρμοδιοτήτων που εκ του δικαίου της θάλασσας έχουν εκχωρηθεί ως εξουσία στη χώρα μας.

  Περιεχόμενο διδακτικής ύλης:

  Οι θεματικές της ύλης του μαθήματος προσδιορίζονται ως ακολούθως: Γενική εισαγωγή και η ιστορική εξέλιξη του διεθνούς δικαίου της θάλασσας (οι απαρχές και οι Συνδιασκέψεις), Οι θαλάσσιες ζώνες: ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας, οι γραμμές βάσης, τα εσωτερικά ύδατα, η Αιγιαλίτιδα ζώνη (χωρικά ύδατα), Συνορεύουσα ζώνη – Αρχαιολογική ζώνη, Στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, Αρχιπελαγικά κράτη, Υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, το καθεστώς των νήσων, ζώνες διεθνούς δικαιοδοσίας, Ανοικτή θάλασσα, ο Διεθνής Βυθός (κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας), η Συνθήκη των Βυθών του 1971.

  Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των υποθέσεων που εκδικάσθηκαν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και αφορούν σε οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Ανήκει στα μαθήματα του διεθνούς δικαίου και συνδέεται άμεσα με τα αντικείμενα Διεθνές Δίκαιο Ι και Διεθνές Δίκαιο ΙΙ που διδάσκονται. Λόγω της υψηλής εξειδίκευσης των κανόνων του το δίκαιο της θάλασσας απαιτεί για τη διδασκαλία του ένα χωριστό εξάμηνο. Υπάρχει ευκρινής ο διαχωρισμός του από το αρθρωτό μάθημα του Α΄ εξαμήνου «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί» όπου διδάσκονται οι διεθνείς οργανισμοί που αποτελούν τμήμα του γενικού διεθνούς δικαίου.

 

Χ: Χειμερινό - Ε: Εαρινό

 • Ε - Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομία της ΝΑ Ευρώπης/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   Το μάθημα αυτό, το οποίο βασίζεται εν μέρη σε παρουσιάσεις και εργασίες, καλύπτει τις σύγχρονες διεθνείς, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

  • Το Νέο Μακεδονικό Ζήτημα και η Διαμάχη για την Ονομασία.
  • Ο Ρόλος των ΗΠΑ στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Ο Ρόλος της Ρωσίας στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Ο Ρόλος της Τουρκίας στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Ο Ρόλος της Σερβίας στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑ Ευρώπη.
  • Το Ζήτημα του Κοσόβου.
  • Το Ζήτημα της Βοσνίας.
  • Ο Αλβανικός Παράγοντας στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Οργανωμένο Έγκλημα στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη.
 • Ε - Πολιτική Επικοινωνία/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται θεωρητικές κι εφαρμοσμένες γνώσεις που αντλούνται από τα επιστημονικά πεδία της Πολιτικής Επικοινωνίας, της Διεθνούς Επικοινωνίας και των Διεθνών Σχέσεων για να εξεταστεί το φαινόμενο της διεθνούς πολιτικής επικοινωνίας. Αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες:

  1. Ορισμός της Πολιτικής Επικοινωνίας, Εισαγωγή στην Συστημική Προσέγγιση του Φαινομένου.
  2. Πολιτική Επικοινωνία στο Ενδοκρατικό Επίπεδο και Σύνδεση με Διακρατική Πολιτική Επικοινωνία.
  3. Πολιτική Επικοινωνία στο Επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
  4. Τυπολογίες και Μοντέλα Ανάλυσης Προπαγάνδας
  5. Διεθνής Επικοινωνία και Προπαγάνδα.
  6. Η Εικόνα του Κράτους: Μορφή και Περιεχόμενο.
  7. Η Συσχέτιση της Εικόνας του Ηγέτη με την Εικόνα της Χώρας - Προσωποποίηση και Πολιτικό Branding
  8. Το Φαινόμενο της ‘Ρητορικής Προεδρίας’ στις ΗΠΑ και η Στρατηγική ‘Going Public’ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.
  9. Η Επίδραση της «Συσπείρωσης Γύρω από την Σημαία»
  10. Δημόσια Διπλωματία και Ήπια Ισχύ.
  11. Εμπορευματικοποίηση της Εικόνας της Χώρας: Η Προσέγγιση του Nation Branding
  12. Διεθνής Κοινή Γνώμη και Ένοπλες Συγκρούσεις
  13. Διαχείριση Εικόνας και Μέσων Επικοινωνίας στις Ένοπλες Συγκρούσεις.

  Λογική της Διαχείρισης Εσωτερικού Μετώπου και η Επικοινωνιακή Διάσταση της Φινλανδοποίησης.

 • Ε - Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία/ΔΕΣΕΠ30-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ως πεδίο για την ανάπτυξη αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών. Στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αναδεικνύονται συνθήκες άνισης ανάπτυξης ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διεθνής κοινότητα μέσα από ορισμένες πρωτοβουλίες επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες των έντονων οικονομικών ανισοτήτων. Στα πλαίσια του μαθήματος μελετώνται το πλαίσιο διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας και οι πολιτικές που υιοθέτησαν τα αναπτυσσόμενα κράτη για να προσεγγίσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης των ανεπτυγμένων κρατών. Αναλύονται επίσης, οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης όπως είναι ανθρώπινοι πόροι, το κεφάλαιο, η τεχνολογική πρόοδος, το μέγεθος της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο.

 • Ε - Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων/ΔΕΣΕΠ24-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Το μάθημα εισαγάγει μοντέρνες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανταγωνιστικής στρατηγικής και αξιολόγησης επιχειρηματικού κλάδου, της αξιολόγησης της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών, της παραδοσιακής ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως και της προοπτικής ανάλυσης για πρόβλεψη μελλοντικών μεγεθών και τη χρήση μοντέλων αποτίμησης της αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία επίσης σε ταμειακές ροές και στη σημασία των ελευθέρων ταμειακών ροών μιας επιχείρησης. Ένα μέρος του μαθήματος ασχολείται με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε δεδομένα Ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 • Ε - Επιχερηματικότητα/ΔΕΣΕΠ42-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Το μάθημα της Επιχειρηματικότητας ΙΙ προσφέρεται, ως μάθημα επιλογής με δυνατότητες επιλογής του από φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του προγράμματος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το μάθημα οργανώνεται με τέσσερις διακριτές θεματικές ενότητες (Κατευθύνσεις): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Οικογενειακές Επιχειρήσεις. Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση και πρακτική εφαρμογή θεμάτων της επιχειρηματικότητας και στις τέσσερις παραπάνω «κατευθύνσεις» της. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι κατ’ εξοχή διαδραστικός και χαρακτηρίζεται από ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Πραγματοποιούνται διαλέξεις και από προσκεκλημένους εισηγητές (εξειδικευμένους στους αντίστοιχους τομείς) και από επιχειρηματίες του χώρου. Το μάθημα υποστηρίζεται από ειδικά διαμορφωμένο website, το οποίο εξυπηρετεί με πολλούς τρόπους την διδασκαλία και από το οποίο μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες (http://mokep.unipi.gr).

 • Ε - Θεσμοί και Οικονομική Ανάπτυξη/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   

 • Ε - ΕΕ στην Παγκόσμια Πολιτική και Οικονομία/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Το μάθημα πραγματεύεται το ρόλο και τη σημασία της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία. Εξετάζει την επιρροή και το ρόλο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την Ευρωπαϊκή οικονομία και πολιτική στον κόσμο όπως και τη σημασία των θεσμικών και πολιτικών εξελίξεων στην ΕΕ και τι αυτές συνεπάγονται για την ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Επίσης εξετάζει τις εξωτερικές διαστάσεις των πολιτικών της ΕΕ και ειδικότερα την εμπορική πολιτική, την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας και εκείνη των εξωτερικών σχέσεων. Η ανάλυση της διεθνούς διάστασης της Ένωσης περνάει μέσα από τη συστηματική εξέταση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του εθνικού, του υπερεθνικού και του διεθνούς επιπέδου.

 • Ε - Η Πολιτική Οικονομία της ΕΕ/ΔΕΣΕΠ39-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες (α) με τις κύριες πτυχές της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το εθνικό επίπεδο στο υπερεθνικό και τις επιλογές ανάπτυξης οικονομικών πολιτικών στο επίπεδο της ΕΕ και (β) με το περιεχόμενο, την επιρροή και τις δυναμικές των πολιτικών αυτών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το μάθημα εστιάζεται στην εξέταση της ειδικής σχέσης μεταξύ οικονομίας και πολιτικής σε ένα πλαίσιο που διέπεται από τη λειτουργία της οικονομίας και της πολιτικής σε διαφορετικά θεσμικά και οργανωτικά επίπεδα, δηλαδή στο εθνικό επίπεδο των επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ και στο υπερεθνικό επίπεδο της ΕΕ. Πραγματεύεται την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις επιλογές συγκρότησης και περαιτέρω ανάπτυξης των επιμέρους πολιτικών με αναφορά στη θεσμική ανάπτυξη της ΕΕ και στις επιπτώσεις για τις εθνικές οικονομίες των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται κύριες πολιτικές της ΕΕ με αναφορά στην εκάστοτε συγκυρία (πολιτική, οικονομική, θεσμική) κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα.

 • Ε - Η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία/ΔΕΣΕΠ37-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στα ιστορικά/πολιτικά/κοινωνικά δεδομένα των κρατών της Βορείου Αφρικής (Μαγκρέμπ - Μασρέκ) καθώς και στο σύνθετο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οικοδομήσει μία περιφερειακή συνεργασία με τα κράτη του μεσογειακού νότου μέσω της Διαδικασίας της Βαρκελώνης. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες με συγκλίνουσες προσεγγίσεις Η πρώτη αναλύει διεξοδικά την ιστορικοπολιτική πορεία των κρατών της Βορείου Αφρικής (Μαγκρέμπ - Μασρέκ) από την εποχή της αποικιοκρατίας έως σήμερα. Η ενότητα περιλαμβάνει τις ανά χώρα εξελίξεις σε πολλαπλά επίπεδα όπως: πολιτικής, διεθνών σχέσεων, το ρόλο της θρησκείας, των ηγετών, της ταυτότητας, το αραβικού εθνικισμού, της ιδιαιτερότητας των πολιτικών κομμάτων, κοκ. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος αναλύεται η Διαδικασία της Βαρκελώνης από το 1995 μέχρι και την ίδρυση της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» το 2008. Στο μάθημα αναλύονται οι τρεις πυλώνες της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, τα θεσμικά όργανα, οι κανονισμοί καθώς και οι πολιτικές, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές της Εταιρικής Σχέσης για τον εκδημοκρατισμό, τη συγκρότηση ενός κράτους δικαίου και την ενίσχυση των φορέων της κοινωνίας πολιτών στις αραβικές- μουσουλμανικές κοινωνίες καθώς και στα προβλήματα υλοποίησης των πολιτικών αυτών. Στο μάθημα εξετάζεται επίσης η ευρύτερη δυναμική της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, οι εξωτερικοί παράγοντες, που την επηρέασαν (π.χ. η 11η Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας), καθώς και η μελλοντική πορεία της Εταιρικής Σχέσης στα πλαίσια της «Ένωσης για τη Μεσόγειο». Τέλος, στη δεύτερη ενότητα, μέσω της ανάλυσης της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας υπογραμμίζεται η κρίσιμη αλληλεξάρτηση μεταξύ των υλοποιούμενων Ευρωπαϊκών πολιτικών και των υφιστάμενων κοινωνικών δομών στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες. Το μάθημα συμβάλλει στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τις χώρες του Μεσογειακού Νότου καθώς και για τις διαχρονικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους μεσογειακούς εταίρους.

 

Χ: Χειμερινό- Ε: Εαρινό

 • Ε - Θεσμοί και Πολιτικές Περιβάλλοντος/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   

 • Ε - Πολιτική των Μεταφορών & της Ναυτιλίας/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ε - Διαχείριση Ευρωπαϊκών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/ΔΕΣΕΠ36-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή, με συστηματικό τρόπο, στην διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για όλα τα επιμέρους στάδια. Ταυτόχρονα σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους φοιτητές στο να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα να εντοπίζουν προσκλήσεις προτάσεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους και να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις έργων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στις Βρυξέλλες. Επίσης, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ταχύτητα και αξιοπιστία, να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό εξωτερικό έλεγχο της Ε.Ε. και τέλος να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν οργανισμό.

 • Ε - Ενέργεια: Οικονομία & Στρατηγική/-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ε -Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   

 • Ε -Διεθνή Συστήματα Μέτρησης Οικονομικής Δραστηριότητας και Αξιολόγησης Χωρών/ΔΕΣΕΠ66-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

 • Ε -Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής/ΔΕΣΕΠ72-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Α. Αφετηρία των διαλέξεών μου θα αποτελέσει ο εξής περιεκτικός ορισμός της εξωτερικής πολιτικής, τον οποίο προτείνει ο Christopher Hill, επιχειρώντας να συμπεριλάβει σ’ αυτόν όλες τις διαστάσεις που η εξωτερική πολιτική έχει στον σύγχρονο, πολύπλοκο  κόσμο: «Εξωτερική πολιτική είναι το σύνολο των επίσημων εξωτερικών σχέσεων που αναπτύσσει ένας ανεξάρτητος δρων (συνήθως ένα κράτος, αν και όχι αποκλειστικά) στις διεθνείς σχέσεις. Η φράση «ένας ανεξάρτητος δρων» μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε μη κρατικές οντότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Χεζμπολλά· οι εξωτερικές σχέσεις ονομάζονται «επίσημες», ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα όλων των τμημάτων των κυβερνητικών μηχανισμών του κράτους ή της επιχείρησης (enterprise) (δηλαδή, όχι μόνο το υπουργείο Εξωτερικών), ενώ παράλληλα δηλώνει κατ' οικονομίαν τον τεράστιο αριθμό των διεθνών συναλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη· πολιτική (σε αντιδιαστολή με τις αποφάσεις) είναι το «σύνολο» αυτών των επίσημων σχέσεων, διότι οι δρώντες συνήθως επιζητούν κάποιο βαθμό συνοχής απέναντι στον έξω κόσμο — ώστε οι άλλοι να θεωρούν ότι οι εν λόγω δρώντες ακολουθούν μια ευλόγως συνεκτική και προβλέψιμη τακτική. Τέλος, η πολιτική είναι «εξωτερική» διότι ο κόσμος εξακολουθεί να είναι χωρισμένος σε διακριτές κοινότητες και δεν αποτελεί μια μοναδική ομογενοποιητική οντότητα. Συνεπώς, αυτές οι κοινότητες χρειάζονται στρατηγικές για να ανταπεξέλθουν στις πολύμορφες σχέσεις τους με τους ξένους (αυτούς δηλαδή που δεν ανήκουν στη δική τους πολιτεία (polity). Αυτό αποτελεί καθαυτό έναν εναλλακτικό ορισμό της εξωτερικής πολιτικής, εφόσον θελήσει κανείς να δώσει έμφαση στη σκοπιμότητά της και στη συνεκτική της διάσταση».

  Παρέθεσα τον παραπάνω ορισμό διότι θα αποτελέσει τον «μίτο της Αριάδνης», με την βοήθεια του οποίου θα επιχειρήσω να ξετυλίξω την αφήγηση και την ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων που θα με απασχολήσουν στις παραδόσεις μου για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Β.  Στο πλαίσιο, λοιπόν, των διαλέξεών μου θα αναφερθώ στα ακόλουθα θέματα:  

  1) Στην έννοια και στο περιεχόμενο της εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτή εξελίσσεται ιστορικά, αφού το περιεχόμενό της μεταβάλλεται προσαρμοζόμενο στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές περιβάλλον (π.χ., τέλος του Ψυχρού Πολέμου, εμφάνιση νέων κινδύνων για την διεθνή ασφάλεια, όπως η διεθνής τρομοκρατία, και, κατά συνέπεια, ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου που συγκροτείται η έννοια του «εθνικού συμφέροντος»), αλλά και στην σχέση της Θεωρίας της Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής  (εν τέλει στην συμπληρωματικότητά της) προς την Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων.

  2) Στο συγκεκριμένο και «πολυκλαδικό» περιεχόμενο της πολιτικής (βλ. τον πιο πάνω ορισμό του Hill) που συγκροτεί αυτό που αποκαλούμε «εξωτερική πολιτική», όπου τίθενται ερωτήματα όπως του σύγχρονου ρόλου του κράτους σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας, της διάκρισης μεταξύ «εσωτερικού» (inside) και «εξωτερικού» (outside) χώρου, της διάκρισης μεταξύ δομών (structures) και δρώντων υποκειμένων (agents) κ.λπ..

  3) Στην ανάλυση των επιμέρους πραττόντων (actors) ή δρώντων (agents), όπως άλλοι μελετητές τους αποκαλούν. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης συζητούνται: το ερώτημα γύρω από το ποιος έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης και της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής, εάν δηλαδή η εν λόγω διαδικασία είναι υπόθεση αποκλειστικά κάποιων ελίτ σε κάθε κράτος  ή όχι (όπως και ο ρόλος της κοινής γνώμης σ’ αυτήν την διαδικασία), το θέμα των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης της εκτελεστικής εξουσίας για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, η προβληματική σχετικά με τον ψυχολογικό παράγοντα, όπως και το ζήτημα του ρόλου των υπουργικών συμβουλίων και άλλων συλλογικών οργάνων στη διαμόρφωση και άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και το γενικότερο θέμα σχετικά με το «πώς μπορεί κάποιος να ηγείται με υπευθυνότητα» στον ευαίσθητο τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

  4) Στην ανάλυση της γραφειοκρατίας και του ρόλου της στη διαμόρφωση και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το Υπουργείο Εξωτερικών με την διπλωματική του υπηρεσία, όπως και του φαινομένου του πολλαπλασιασμού ανταγωνιζομένων πόλων εξουσίας που επιθυμούν να έχουν ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία, του ειδικού ρόλου των μυστικών υπηρεσιών, του προβλήματος του συντονισμού της γραφειοκρατίας αλλά και της σχέσης πολιτικών και τεχνοκρατών/γραφειοκρατών κ.λπ..

  5) Στη συζήτηση περί της ορθολογικότητας (rationality) στην εξωτερική πολιτική, η οποία θέτει τα επιμέρους ερωτήματα των σχέσεων διαδικασίας (procedure) και ουσίας (substance), προσώπων και συλλογικών οργάνων, αποτελεσματικότητας (efficiency) και δημοκρατίας (democracy). Θα εξεταστεί, επίσης, τι σημαίνει ο όρος «περιορισμένη ορθολογικότητα» (bounded rationality) στην εξωτερική πολιτική, για την κατανόηση του οποίου απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ανάλυση της επίδρασης της τάσης να σκεφτόμαστε «με όρους Ιστορίας» (the power of  Historical Thinking) όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, όπως και της επιδίωξης ιδίων σκοπών, της αποφυγής του χειροτέρου ενδεχομένου, κ.λπ.

  6) Στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής και στην ανάλυση της συνακόλουθης υφής (texture) της ισχύος, κατά την οποία θα παρουσιάσω τις διαφορετικές όψεις κι εκδηλώσεις της ισχύος, δηλαδή τη διάκριση της υφής της σε σκληρή (hard), ήπια (soft) και πλαστική (plastic), όπως και τον «στρατιωτικό βραχίονα» της ισχύος, την έννοια της οικονομικής ισχύος, τον ρόλο της διπλωματίας αλλά και των ιδιαίτερων πολιτισμικών παραδόσεων (cultures), καθώς, τέλος, και την αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα σε όλους τους παραπάνω «παράγοντες».

  7) Στην εξέταση της εξωτερικής πολιτικής σ’ έναν κόσμο όπου ενεργούν (act) πολλά υποκείμενα της διεθνούς πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας θα επιχειρήσω να συζητήσω τον ρόλο της γεωγραφίας, της πολιτικής αλληλεξάρτησης, της αποχής από τη λήψη αποφάσεων αλλά και άλλων μορφών «αντίστασης/αντίδρασης», της συστημικής αλλαγής, κ.λπ.

  8) Στους διεθνικούς ανασχηματισμούς (transnational reformulations), όπου θα εξετάσω την εξωτερική πολιτική και τον ρόλο διεθνικών δρώντων (transnational actors) στη διαμόρφωσή της, τις πολιτικές των αντίστοιχων συνδέσεων (linkage politics), καθώς και την σύγχυση αρμοδιοτήτων που αυτή προκαλεί, κ.λπ.

  9) Στη μελέτη των «εσωτερικών πηγών» (domestic sources), των περιορισμών τους αλλά και των αλληλεπιδράσεών τους κατά τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, όπως, π.χ., των σχετικών συνταγματικών προβλέψεων, της μορφής του πολιτειακού καθεστώτος, των κοινωνικών δυνάμεων και της «κινητικότητάς» τους κ.λπ., προκειμένου, εν κατακλείδι να αντιληφθούμε την εξωτερική πολιτική τόσο ως έκβαση (output), όσο και ως επιλογή (choice).

  10) Στη μελέτη της σχέσης μεταξύ πολιτικής (εν γένει), κοινωνίας και εξωτερικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας θα αναφερθώ στο κρίσιμο ζήτημα/δίλημμα ανάμεσα στο «(δημοκρατικά) λογοδοτούν κράτος» (accountability state) και στο «ασφαλές κράτος» (security state), στον ρόλο της κοινής γνώμης, των ομάδων συμφερόντων αλλά και του κορπορατισμού στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων στην πρόκληση γεγονότων ή/και «θεαμάτων», στις έννοιες της κοινωνίας των πολιτών (civil society), της ταυτότητας αλλά και της διαφορετικότητας.

  11) Και, τέλος, στη μελέτη του ζητήματος της εξωτερικής πολιτικής  σε σχέση με την «αναβίωση» (revival) του κράτους, στο πλαίσιο της οποίας θα ανακεφαλαιώσω -υπό το φώς των αναπτύξεων που αποτέλεσαν το αντικείμενο των προηγουμένων διαλέξεών μου- παρουσιάζοντας κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τα πιο καίρια ερωτήματα που απασχολούν την Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής: α) το θέμα της δράσης, δηλαδή ποιος δρα και για λογαριασμό ποίου β) το θέμα της επιλογής, δηλαδή τι περιθώρια επιλογής υφίστανται γ) το θέμα της ηθικής και της σχέσης της με την εφαρμοσμένη πολιτική και δ) το ζήτημα ποιές είναι ή θα έπρεπε/μπορούσε να είναι οι προσδοκίες μας από την εξωτερική πολιτική.

  Γ. Τα διδακτικά εγχειρίδια που έχουν προταθεί για το μάθημα θα τα βρείτε, όπως γνωρίζετε, στον «Εύδοξο».

  Δ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσες και όσους από εσάς επιλέξετε το μάθημα, «Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής», και σας περιμένω στις παραδόσεις μου. Παρότι, αυτές είναι νωρίς το πρωΐ κάθε Παρασκευής, αξίζει, νομίζω, να είστε παρούσες και παρόντες.  Και τούτο διότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν πρέπει να θεωρείτε το Πανεπιστήμιο απλώς «εξεταστικό κέντρο» αλλά χώρο διδασκαλίας, μάθησης, συγκρότησης επιστημονικής σκέψης και ελεύθερης ανάπτυξης και διακίνησης ιδεών.

Get In Touch

Department of International & European Studies

 • Secretary Tel: +30 210.4142394
 • Email: des-secr@unipi.gr
 • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
 • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.