Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Διεθνή Συστήματα Μέτρησης Οικονομικής Δραστηριότητας και Αξιολόγησης Χωρών"

19 Φεβρουαρίου 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς, 19/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΣΕΠ66 - ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΜΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒ24

Παραθέτω το σύνδεσμο ηλεκτρονικής σύνδεσης στο Microsoft Teams την Παρασκευή 23/02/2024 στις 09:00 - 11:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThkODJhMGEtODY4Mi00YmU0LThjYTItNzc3Y2JjMTA2MmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22f6bc405a-97e2-410c-a393-c7854225ec2f%22%7d

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.