Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Διεθνές Εμπόριο και Ενεργειακή Διπλωματία"

19 Φεβρουαρίου 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς, 19/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΣΕΠ89 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒ24

Παραθέτω το σύνδεσμο ηλεκτρονικής σύνδεσης στο Microsoft Teams την Τετάρτη 21/02/2024 στις 11:15 - 13:15.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVjZmU4MjAtNGZmNS00ZTZiLTk3ODEtM2UwMjRiZDg2OWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22f6bc405a-97e2-410c-a393-c7854225ec2f%22%7d

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.