Πρακτική Άσκηση

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία στους τομείς της επιστήμης τους, που όχι μόνο θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους, αλλά και θα χρησιμοποιηθεί ως πυξίδα για μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης, άλλωστε, είναι η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν τη δομή και λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών  και επιχειρήσεων και να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση,  να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, να γνωρίσουν την αξία και τις ιδιαιτερότητες της ομαδικής λειτουργίας, καθώς και της συνεργασίας με άλλα άτομα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ενθαρρύνεται από το Τμήμα, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Έτσι, συμμετέχουν σε αυτήν μόνο οι φοιτητές που το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους. Το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι πολύ θερμό, το οποίο εξηγείται από την πλέον ανταγωνιστική φύση της σημερινής αγοράς εργασίας, ειδικά στον τομέα των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων. Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται πρωτίστως σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές και μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει δεκάδες φοιτητές, τόσο σε δημόσιους, όσο και σε ιδιωτικούς φορείς. Το Τμήμα καταβάλει κάθε χρόνο μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία θέσεων Πρακτικής Άσκησης, καθώς σκοπός του προγράμματος είναι να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και γίνεται κάθε φορά επιλογή κυρίως βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, συνεπώς η άριστη ακαδημαϊκή επίδοση θα βοηθήσει τους φοιτητές να εξασφαλίσουν από πριν μια θέση Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση είναι δίμηνη και προβλέπεται κάθε φορά ένα μικρό ποσό ως αποζημίωση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Κύριο μέλημα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διασύνδεσης, με όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τους φοιτητές για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την Πρακτική τους. Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι στην πλειοψηφία τους φορείς του δημοσίου, με επικρατέστερο το Υπουργείο Εξωτερικών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μεγάλη συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με την διδακτική ύλη του τμήματος. Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Βουλή των Ελλήνων, το ΕΚΕΜ, το ΕΛΙΑΜΕΠ, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο, η ΕΡΤ, ο ΟΤΕ, ο Σύνδεσμος ΝΑΤΟ, το Ελληνικό Συμβούλιο για Πρόσφυγες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ActionAid, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ΣΙΒΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα, το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η ΑΔΙΠ, κά. Ορισμένοι φορείς, όπως η Βουλή, χωρίς την απαίτηση να ενεργείται Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ, προσφέρουν θέσεις Πρακτικής με συμβολική αμοιβή, κατόπιν υποβολής αιτήματος από το Τμήμα διά του υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης. Εκτός αυτού έχει διενεργηθεί και εθελοντική Πρακτική στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις ανάγκες της ελληνικής προεδρίας. Ελπίζουμε ότι η εθελοντική Πρακτική στο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να συνεχιστεί, ούτως ώστε εάν ο αριθμός της αμειβόμενης πρακτικής καλύπτεται να δίνεται η δυνατότητα της εθελοντικής Πρακτικής. Επισημαίνεται ότι όσοι φοιτητές συμμετείχαν μέχρι τώρα στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν αφήσει άριστες εντυπώσεις, δείχνοντας ενθουσιασμό και επαγγελματική συνείδηση, γεγονός που βοηθά και τους φοιτητές που θα ακολουθήσουν να τύχουν μιας ευνοϊκής μεταχείρισης και να γίνουν το έτοιμο δυναμικό για την αυριανή αγορά εργασίας. 

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.