Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων"

08 February 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Πειραιάς, 08/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Πολιτικής Φιλοσοφίας ΔΣ θα εξεταστεί προφορικά σε meeting του MS Teams το Σάββατο 10/2, 10.00-13.00. Οι φοιτ- ήτριες/φοιτές θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος, όπου και οι σχετικές οδηγίες για την εξέταση. Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQxZGZkMzQtODAzMy00ZmFjLTkxMTMtMWU4NWExNDQwODg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22a56ceae7-6fec-4de3-9cdb-455354333f66%22%7d

Από το Διδάσκοντα

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.