Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον"

12 February 2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πειραιάς 12/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος ΔΕΣΕΠ46-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, 15:45 - 17:45) θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή γραπτής εξέτασης ως εξής:

  • μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια των εξετάσεων

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM4NmMzMTgtZTcxOC00NzhjLWEzMDYtMWZmOGY0ODViNjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22286cdb57-d148-4f3f-8fe6-6b0625be165a%22%7d

  • μέσω της πλατφόρμας MICROSOFT FORMS στον ακόλουθο σύνδεσμο θα αναρτηθούν τα θέματα την ώρα της εξέτασης. Η φόρμα εξέτασης είναι ανενεργή και θα ενεργοποιηθεί στις 15:45.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=497I2YtVPUi1AtMfoMsk3lfbbChI0T9Pj-ZrBiW-FlpUREZJVEhCRjZPTVpaWFMxTDc5TTZDMTg3Ti4u

Προσοχή! Προκειμένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις της φόρμας, παρακαλώ κατεβάστε από την η-τάξη του μαθήματος το αρχείο με την ονομασία «Εξετάσεις Μαθήματος» στο οποίο εμπεριέχεται το σώμα κειμένων που θα πρέπει να αναλύσετε.

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις είναι απαραίτητο να έχετε δηλώσει το μάθημα σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το πανεπιστήμιο και να διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό. Επιπλέον προκειμένου να προλάβετε να ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας και να τις αποστείλετε εμπρόθεσμα, παρακαλείστε να συνδεθείτε για τη διαδικασία της ταυτοποίησης στην πλατφόρμα του  MS TEAMS, 15 λεπτά νωρίτερα της εξέτασης του μαθήματος.

Καλή επιτυχία!

Get In Touch

Department of International & European Studies

  • Secretary Tel: +30 210.4142394
  • Email: des-secr@unipi.gr
  • Address: 80, Karaoli & Dimitriou St.
  • 18534, Piraeus, Greece

University of Piraeus
Department of International &
European Studies

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used.